Договор финансового кредита

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом Директора ТОВ «НЕКСТ ФІН»

З-9/2019 від 02.12.2019 року

 

____________М.П. Куліш

 

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № _______

м. Київ

« __ » __________ 20 __ року

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ ФІН", в особі директора Куліша Максима Петровича, який діє на підставі Статуту, надалі – «Позикодавець», з однієї сторони та

___________________, паспорт серії __ № _______, виданий ______________________________ «__» _________ _____ року або ID-картка № __________, УНЗР ____________________, орган, що видав: ___________, дата видачі: «__» __________ ________ року, дійсна до: «__» ________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, надалі – «Клієнт», який діє особисто, з іншої сторони, які

разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей договір фінансового кредиту, надалі – «Договір», про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Позикодавець зобов’язується надати Клієнту на умовах, передбачених цим Договором та Додатками до нього, Кредит, а Клієнт зобов'язується повернути Позикодавцю Кредит і сплатити нараховані проценти відповідно до Загальних умов надання кредиту та графіку платежів, визначених у Додатку № 1 до цього Договору (надалі – «Загальні умови»), та «Правил надання грошових кошті у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «НЕКСТ ФІН» (далі – Правила).

1.2. Позикодавець не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Договору Сторонами надає Кредит шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський рахунок платіжної картки Клієнта, зареєстрованої Клієнтом у Особистому кабінеті. Позикодавець не несе відповідальності за затримку перерахування коштів третіми особами.

1.3. Розрахунок сукупної вартості Кредиту, Термін платежу та графік платежів зазначені в Загальних умовах надання кредиту, які  є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Клієнт повертає Кредит і нараховані проценти в порядку, розмірах і строки, узгоджені Сторонами в Загальних умовах.

1.5. Розмір процентної ставки, в залежності від якої визначається Ціна кредиту, фіксується Сторонами в Загальних умовах.

1.6. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється Позикодавцем на фактичну заборгованість по Сумі кредиту та за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом з дня надання Кредиту до дня повного погашення заборгованості за Кредитом (включно), але не довше ніж по останній день Строку кредиту (включно). При розрахунку процентів день надання і погашення Кредиту/останній день Строку кредиту вважається як один день, при цьому день надання Кредиту включається до розрахунку, а день повного погашення Кредиту/останній день Строку кредиту – не включається до розрахунку. Якщо день надання Кредиту співпадає з днем повного погашення Кредиту, в такому випадку проценти за користування Кредитом не нараховуються.

1.7. У випадку прийняття Клієнтом рішення про перенесення Терміну платежу за Договором фінансового кредиту:

1.7.1. Клієнт сплачує Проценти за обраний Строк перенесення Терміну платежу, в Особистому кабінеті на сайті Позикодавиця або через відповідний платіжний термінал, до якого підключений Позикодавець. Виключенням є оплата за реквізитами Позикодавця у відповідності до п. 2.1.3 Розділу II Правил. Така оплата не прирівнюється до подачі запиту про перенесення Терміну платежу;

1.7.2.Нараховані штрафні санкції за невиконання умов Договору (за наявності) анулюються та не підлягають оплаті Позичальником;

1.7.3. Кредит та нараховані проценти за користування Кредитом сплачуються в дату нового Терміну платежу

1.8. Розмір процентної ставки за кожен день перенесення Терміну платежу визначається з урахуванням Суми кредиту та обраного Строку перенесеннята фіксується Сторонами в Загальних умовах.

1.9. Сплачені проценти за перенесення Терміну платежу, у разі дострокового погашення Кредиту, Клієнту не повертаються.

1.10. За згодою Сторін, Сума кредиту може бути збільшена в межах Ліміту суми кредиту, встановленого для Клієнта. У випадку збільшення Суми кредиту в межах первісного Строку кредиту, процентна ставка, визначається відповідно до п. 1.5. Договору, якщо інше не обумовлено спеціальними пропозиціями Позикодавця, що діють на дату укладання Додаткової угоди про збільшення Суми кредиту.

1.11. Для збільшення Суми кредиту, Клієнт подає відповідний запит через Особистий кабінет на Сайті Позикодавця. Розгляд запиту та укладення відповідної Додаткової угоди здійснюється у такому ж порядку, як і розгляд заявки щодо надання Кредиту.

1.12. До цього Договору на підставі п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про споживче кредитування» не застосовуються положення вказаного закону, оскільки договір укладається на строк до одного місяця.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом в повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.

2.1.2. Позикодавець залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку платіжної картки Клієнта, зареєстрованої Клієнтом у Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення Суми кредиту, процентів за користування ним, та штрафних санкцій, у випадку їх наявності.

2.1.3. На свій розсуд, в односторонньому порядку в будь-який час запросити від Клієнта надання додаткових документів або інформації, або виконання додаткових дій, які підтверджують зміни інформації від Клієнта, в тому числі вимагати пройти Верифікацію/ Підтвердження згідно процедури, вказаної у Правилах.

2.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, шляхом направлення повідомлення в Особистий кабінет Клієнта і вимагати від Клієнта дострокового здійснення передбачених в Договорі платежів в таких випадках:

2.1.4.1. Клієнт надав Позикодавцю недостовірну інформацію для укладення цього Договору;

2.1.4.2. відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Клієнта, враховуючи подання зустрічних позовів щодо Клієнта, а також відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами до Клієнта, виявлення інших боргів або грошових зобов'язань Клієнта.

2.2. Позикодавець зобов'язується:

2.2.1. Прийняти від Клієнта виконання зобов'язання за цим Договором (в тому числі дострокове) у повному обсязі.

2.2.2. Повідомляти Клієнта про зміну даних Позикодавця, зазначених у Загальних умовах, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Клієнта.

2.2.3. На вимогу Клієнта надавати інформацію про послуги, які надає Позикодавець, в обсягах та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

2.2.5. Надати Клієнту підтвердження про укладення Договору в порядку, передбаченому п. 3.2.3. розділу III Правил.

2.2.6. На вимогу Клієнта надати даний Договір в паперовій формі.

2.3. Клієнт має право:

2.3.1. Отримувати інформацію про послуги, які надає Позикодавець та іншу інформацію, в обсягах та порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2.3.2. Ініціювати перенесення Терміну платежу за Кредитом;

2.3.3. Ініціювати отримання додаткової Суми кредиту в межах встановленого Ліміту суми кредиту;

2.3.4. За своїм запитом отримати екземпляр даного Договору в паперовій формі;

2.3.5. Інші права, передбачені цим Договором.

2.4. Клієнт зобов'язаний:

2.4.1. Надати Позикодавцю всі документи, необхідні для укладення цього Договору та достовірну інформацію про свою особистість, свій фінансовий стан в день укладення Договору.

2.4.2. Своєчасно і в повному обсязі повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом в порядку, встановленому Договором, та штрафних санкцій (у випадку прострочення);

2.4.3. Повідомляти Позикодавця про зміну даних Клієнта, зазначених у Загальних умовах, не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Позикодавця info@swizo.com.ua;

2.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ КЛІЄНТА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

3.1. При укладенні цього Договору Клієнт підтверджує, що:

3.1.1. Клієнт є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

3.1.2. волевиявлення Клієнта є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3.1.3. Клієнт не перебуває під дією важких для нього обставин, які змушують його укласти цей Договір;

3.1.4. Клієнт чітко усвідомлює всі умови цього Договору і не перебуває під впливом помилки або обману;

3.1.5. Клієнт вважає умови цього Договору прийнятними та вигідними для себе. На  момент  укладення  Договору  Клієнт  володіє  достатнім рівнем  платоспроможності,  необхідним  для  повного  і  своєчасного  виконання ним своїх  зобов'язань  за  даним  Договором, на  момент  укладення  Договору  не існує  невідомих  йому  обставин,  які  можуть  негативно  вплинути  на  його платоспроможність в майбутньому;

3.1.6. інформація та документи, подані Клієнтом для отримання Кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Клієнта на день подачі документів та інформації;

3.1.7. Клієнт діє за згодою своєї дружини (чоловіка);

3.1.8. Клієнт діє від власного імені, у власних інтересах та не отримує кредит в якості представника третьої особи та (або) на користь третьої особи;

3.1.9. до укладення Договору Клієнт отримав від Позикодавця в повному обсязі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

3.1.10. Клієнт ознайомлений зі своїми правами згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

3.1.11. згоден з тим, що інформація надана йому Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів і забезпечує правильне розуміння Клієнтом суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;

3.1.12. надав згоду на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором як власноручного підпису, усвідомлюючи правові наслідки такої згоди;

3.1.13. надав згоду на передачу Позикодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Клієнта і його здатності виконати свої зобов'язання за Договором;

3.1.14. погодився та дозволив Позикодавцю звертатися за інформацією про фінансовий стан Клієнта до третіх осіб, які пов'язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими відносинами;

3.1.15. ознайомлений з положеннями Закону України «Про електронну комерцію» і розуміє, що цей Договір регулюється в тому числі таким законом;

3.1.16. ознайомлений з Правилами до підписання цього Договору;

3.1.17. до підписання цього Договору він отримав інформацію, необхідну для отримання кредиту та ознайомлений із Порядком обробки і захисту персональних даних;

3.1.18. інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист  прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;

3.1.19. повідомлений щодо реквізитів Нацкомфінпослуг: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 3, тел. (044)2343946;

3.1.20. повідомлений щодо реквізитів Комітету із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, т. (044)5289236.

3.2. Підписанням цього Договору Клієнт  підтверджує, шо отримав інформацію, вказану в п. 3.1 цього Договору та один з примірників цього Договору в електронному вигляді в Особистому кабінеті Клієнта

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України та Договором.

4.2. У разі порушення умов Договору або додатків до нього, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені збитки в повному обсязі, в тому числі витрати на правову допомогу для відновлення порушеного права. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.

4.3. Клієнт оплачує Позикодавцю штрафні санкції в розмірі 2 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення повернення Кредиту, при цьому штрафні санкції за невиконання умов Договору нараховується за весь період невиконання зобов'язань але не більше 50% від суми простроченого Кредиту .

4.4. Сторона звільняється від відповідальності, якщо доведе, що порушення сталося не з її вини. Сторона звільняється від визначеної Договором і (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених чинним в Україні законодавством, за умови, що їх настання було засвідчено сертифікатом Торгово-промислової палати України, копія якого надається іншій Стороні не пізніше, ніж протягом 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії форс-мажорних обставин. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус), б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи, в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

4.5. У разі настання обставин, визначених у п.4.4. Договору, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 (один) місяць.

4.6. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Договору, діятимуть понад 1 (один) місяць, Клієнт зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Договором. Сторони домовились, що письмове повідомлення Клієнта про настання обставин непереборної сили для Позикодавця здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Позикодавця.

4.7. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємовигідних рішень.

4.8. У разі неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, Сторона, права або законні інтереси якого порушені, має право звернутися до суду в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Після укладення Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом підписання Сторонами додатків та додаткових угод в електронній формі з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

5.3. Припинення або розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Позикодавцю наданий Кредит і сплатити нараховані проценти за користування Кредитом за фактичний строк користування Кредитом, штрафні санкції (за наявності) в день припинення або розірвання Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Невід’ємною частиною цього Договору є «Правила надання грошових кошті у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «НЕКСТ ФІН». Уклавши цей Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується та зобов’язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщено на сайті Позикодавця: www.swizo.com.ua.

6.2. Цей Договір складений українською мовою та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до дати, узгодженої Сторонами в додатку до даного Договору (включно). Сторони підписують Договір відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який направляється Клієнту у вигляді коду sms-повідомленням на номер Клієнта, вказаний в заявці.

6.3. Всі додатки та додаткові угоди, складені Сторонами в електронному вигляді і підписані з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, є невід'ємними частинами цього Договору.

6.4. Клієнт погоджується, що в будь-який момент, у тому числі у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Клієнта за цим Договором, Позикодавець має право без додаткової згоди Клієнта передати (відступити) третім особам свої права вимоги за цим Договором шляхом укладення договору факторингу та / або договору відступлення прав вимоги. 

6.5. Клієнт погоджується, що в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Клієнта на підставі цього Договору Позикодавець має право передати персональні дані Клієнта третім особам для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за Договором, збитків.

6.6. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на те, щоб Загальні умови надання кредиту розміщувалися в електронному вигляді в Особистому кабінеті Клієнта.

6.7. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних Клієнта, зазначених в цьому Договорі, Особистому кабінеті й інших документах, переданих Позикодавцю, у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», для цілей пов'язаних з цим Договором, при цьому така згода є безстроковою за винятком випадків відкликання такої згоди Клієнтом за вмотивованою письмовою вимогою.

6.8. Клієнт підтверджує, що дані про Клієнта, передані Позикодавцю, є повними і достовірними і в подальшому можуть оброблятися і використовуватися Позикодавцем і його партнерами.

6.9. Клієнт згоден з тим, що Позикодавець звільняється від обов'язку повідомляти Клієнту про передачу його персональних даних з урахуванням того, що така передача відповідає цілям, визначеним в цьому Договорі.

6.10. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому і не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом.

7. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ:

Додаток 1 - Загальні умови надання кредиту та графік платежів .

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСИ), РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ ФІН", ідентифікаційний код юридичної особи 42273148,

місцезнаходження: 04060, м.Київ, вул. Ризька, будинок 73, корпус Г, офіс 7,

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 1101 від 27 вересня 2018 року,

ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 09 жовтня 2018 року

контактні дані: номер телефону (044) 233-33-15
адреса електронної пошти: info@swizo.com.ua

Директор

____________________ М.П. Куліш

_______________________________________,

паспорт серії __ № _______, виданий ______________________________ «__» _________ _____ року або ID-картка № __________, УНЗР ____________________, орган, що видав: ___________, дата видачі: «__» __________ ________ року, дійсна до: «__» ________ _____ року,

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, що зареєстрований за адресою: ____________________________, контактні дані: номер телефону ______________, адреса електронної пошти __________

___________________ /___________________/

 

Додаток № 1

 

до Договору фінансового кредиту № _______ від «__» ____ 20__ року

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ та графік платежів

1. Позикодавець видає на користь Клієнта Кредит у сумі _____,__ грн. (_________ гривень __ копійок) (надалі – «Сума кредиту»).

2. Цими Загальними умовами встановлюються періодичність та розміри платежів Клієнта з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом (Графік платежів), а саме:

Дата платежу

Залишок, грн.

 

Нарахований

процент, грн.

До сплати (разом), грн.

Кредит

Проценти

Кредит

Проценти

Разом

             

3. Строк кредиту складає __ (_____________) календарних днів, Термін платежу – «» __.20__ року.

4. Сторони дійшли згоди щодо надання Суми кредиту на таких умовах :

1.

Ліміт суми кредиту, грн.

 

5.

Процентна ставка в рік, %

 

2.

Потенційний ліміт суми кредиту, грн.

 

6.

Пеня за затримку платежу в день, %

 

3.

Сума кредиту, грн.

 

7.

Ціна Кредиту, грн.

 

4.

Процентна ставка в день, %

 

8.

Загальна сума, що підлягає виплаті Клієнтом, грн.

 

Тип процентної ставки – фіксована.

Сукупна вартість кредиту складає ____ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___,__ грн. (у грошовому виразі).

5. Сторони дійшли згоди, що у випадку перенесення Терміну платежу Розмір процентної ставки за кожен день перенесення Терміну платежу визначається з урахуванням Суми кредиту та обраного Клієнтом Строку перенесення платежу, а саме:

Сума кредиту, грн.

Строк перенесення Терміну платежу

10 днів

20 днів

30 днів

 

 

 

6. Крім застережень Клієнта, визначених у розділі 5 Договору, Клієнт підтверджує, що:

6.1. номер телефону та адреса електронної пошти Клієнта, зазначені у Договорі, є актуальними та можуть використовуватися у якості ідентифікації Клієнта;

6.2. комунікація, яка буде здійснюватися по номеру телефону або електронній пошті Клієнта, буде обов’язковою для Клієнта, включно із запитом про видачу Суми кредиту та подальших можливих змін до Договору;

6.3. Клієнт ознайомився із змістом Договору та цього Додатку.

7. Ці Загальні умови надання кредиту укладені шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору фінансового кредиту № _______ від «__» _________ 20__ року.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ ФІН", ідентифікаційний код юридичної особи 42273148,

місцезнаходження: 04060, м.Київ, вул. Ризька, будинок 73, корпус Г, офіс 7

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 1101 від 27 вересня 2018 року,

ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 09 жовтня 2018 року

контактні дані: номер телефону (044) 233-33-15
адреса електронної пошти: info@swizo.com.ua

Директор

____________________ М.П. Куліш

_______________________________________,

паспорт серії __ № _______, виданий ______________________________ «__» _________ _____ року або ID-картка № __________, УНЗР ____________________, орган, що видав: ___________, дата видачі: «__» __________ ________ року, дійсна до: «__» ________ _____ року,

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, що зареєстрований за адресою: ____________________________, контактні дані: номер телефону ______________, адреса електронної пошти __________

___________________ /___________________/