Примірний договір кредиту для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Генеральний директор

________________________ Мандзюк Ю.В.

М.П.

Додаток до Правил надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «НЕКСТ ФІН»

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №___

м. _________                                                                                                                                                                                                                                      «__» ___________ 20__

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ ФІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42273148), в особі Генерального Директора Мандзюка Юрія Васильовича, який діє на підставі Статут, надалі – «Кредитодавець», з однієї сторони та

_____________________________________________________________________________

(для ФОП: прізвище, ім’я, по батькові, код ДРФО, серія та номер свідоцтва, ким і коли видане; для юридичних осіб: повне найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові представника, документ, на підставі якого діє представник),

надалі – «Позичальник», який діє особисто, з іншої сторони, а разом іменовані як «Сторони», уклали цей Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надалі – «Договір», про наступне:

1. Предмет договору

1.1.      Кредитодавець згідно положень цього Договору надає Позичальнику фінансовий кредит (надалі – «Кредит») на наступних умовах:

Сума Кредиту: ___(___) грн.;

Строк Кредиту: ___(___) місяців, а саме з «__»_____ по «__» _______;

Тип Кредиту: _________________;

Цільове призначення Кредиту за цим Договором: _______________________ та оплата комісійної винагороди за надання Кредиту, що передбачена в п. 1.2. цього Договору.

Дата видачі кредиту:

Плата за користування Кредитом:

а)         Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю всю суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом не пізніше зазначеного в цьому Договорі строку;

б)        Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Кредитом у розмірі __% річних. Процентна ставка за Кредитом – фіксована.

1.2.      Комісійна винагорода за надання Кредиту становить _______ (надалі – «Комісійна винагорода»). Оплата такої Комісійної винагороди здійснюється одноразово за рахунок наданого Кредиту шляхом утримання Кредитодавцем суми Комісійної винагороди під час надання Кредиту.

1.3. Укладений Сторонами Договір є комплексним і містить як норми відповідно до чинного законодавства України, що регулюють правовідносини між Сторонами, пов’язані з кредитуванням, так і норми щодо забезпечення виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитором.

1.4 Орієнтовна сукупна вартість Кредиту за цим Договором становить ____% в процентному значенні та __________ грн. у грошовому виразі, та складається з платежів:

1.4.1 погашення основної суми Кредиту  _________________________________ грн.

1.4.2 проценти за користування Кредитом _______________________________ грн.

1.4.3 комісійна винагорода за надання Кредиту ___________________________ грн.

1.4.4 на користь третіх осіб, пов'язаних із:

- страхуванням ______________________________________________________ грн.

- послугами нотаріусів ________________________________________________ грн.

- іншими послугами (біржові збори,

 послуги реєстраторів, оцінювача, тощо) ________________________________ грн.

2. Порядок надання Кредиту, нарахування відсотків та повернення Кредиту і сплати процентів за користування Кредитом

2.1.      Кредит, згідно до п. 1.1. цього Договору, надається Позичальнику: готівкою з каси Кредитодавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника, зазначений в розділі 10 цього Договору (за відповідною заявою Позичальника) (необхідне обрати).

2.2.      Днем надання Кредиту вважається день отримання Позичальником суми Кредиту з каси Кредитодавця або день перерахування грошових коштів з поточного рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника. Днем повернення Кредиту є день внесення суми Кредиту та сплати процентів за користування ним в касу Кредитодавця або день надходження коштів на поточний рахунок Кредитодавця, що підтверджується випискою з поточного рахунку Кредитодавця.

2.3.      Проценти за користування Кредитом нараховуються щомісяця та обчислюються від суми Кредиту, яка фактично знаходилась у користуванні Позичальника за кожен календарний день користування Кредитом з моменту надання Кредиту до моменту повного повернення Кредиту, при цьому день надання Кредиту враховується, а день повернення Кредиту не враховується.

2.4.      Платежі з повернення Кредиту здійснюються __________.

2.5.      Сплата процентів за користування Кредитом здійснюється _________.

3. Умови забезпечення Кредиту

3.1.      Кредит надається Позичальнику на умовах строковості, повернення, цільового характеру використання, платності та забезпеченості.

3.2.      В якості забезпечення своїх зобов’язань щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом та неустойки (пені), а також інших витрат за цим Договором Позичальник передає Кредитодавцю: ______________________ (вказати вид забезпечення: застава, порука, гарантія, інші види забезпечення, не заборонені законодавством).

3.3.      Відповідальність за оформлення забезпечення Кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника.

3.4.      Крім визначеного п. 3.2. цього Договору забезпечення, Кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.5.      Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває, а також не знаходиться у податковій заставі.

4. Права та обов’язки Позичальника

4.1.      Позичальник має право:

4.1.1.   Звернутися до Кредитодавця з пропозицією достроково повернути суму Кредиту та/або нараховані за фактичний строк користування Кредитом проценти.

4.1.2.   Звернутися до Кредитодавця з пропозицією подовжити строк користування Кредитом, за умови погашення заборгованості щодо сплати процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату прийняття Кредитодавцем такої пропозиції.

4.1.3.   Звернутися до Кредитодавця з пропозицією збільшити суму Кредиту, за умови повної сплати процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату прийняття Кредитодавцем такої пропозиції, а також за умови, що за згодою Сторін буде відповідно змінено вид та/або розмір забезпечення за цим Договором.

4.1.4.   Достроково розірвати цей Договір, повністю повернувши всю суму одержаного Кредиту, а також проценти та інші платежі за користування ним.

4.2.      Позичальник зобов’язується:

4.2.1.   Використати Кредит на зазначені в цьому Договорі цілі і забезпечити повернення Кредиту та сплату процентів та інших платежів за користування ним відповідно до умов цього Договору шляхом внесення грошових коштів готівкою в касу Кредитодавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Позичальника на поточний рахунок Кредитодавця, зазначений в розділі 10 цього Договору.

            Якщо день повернення Кредиту та/або сплати процентів та інших платежів за користування Кредитом є неробочим (вихідним, святковим) днем, то Позичальник зобов'язаний здійснити платіж, що підлягає сплаті, у наступний робочий день.

У разі несплати Кредиту та/або процентів і інших платежів у період, зазначений у цьому Договорі, сума зобов'язань по погашенню Кредиту та/або процентів з наступного за останнім для сплати днем вважається простроченою.

4.2.2.   При недостатності коштів для повного повернення заборгованості Позичальника за цим Договором, що направляються для її оплати, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

            -          прострочені проценти за користування Кредитом (за їх наявності);

-          прострочена сума Кредиту (за її наявності);

-          строкові проценти за користування Кредитом (за їх наявності);

-          строкове повернення Кредиту;

-          неустойки (пені) за прострочення виконання зобов’язань (за їх наявності).

4.2.3.   У разі несвоєчасного повернення Позичальником обумовленої суми Кредиту та нарахованих процентів за його користування Позичальник повинен сплатити Кредитодавцю неустойку (пеню).

4.2.4.   Протягом ___(__) банківських днів з дня настання наступних змін повідомити Кредитодавця про: зміну місця проживання, роботи, прізвища, складу родини та інших даних про Позичальника, які зафіксовані в цьому Договорі.

4.2.5.   На вимогу Кредитодавця надавати всі необхідні матеріали для перевірки забезпечення Кредиту і контролю за його використанням та поверненням, а також будь-яку інформацію та документи стосовно свого фінансово-майнового стану та іншу інформацію і документи, що мають відношення до цього Договору.

4.2.6.   При достроковому припиненні кредитування за цим Договором, Позичальник зобов'язаний повернути Кредит, проценти за користування Кредитом, неустойки (пені), передбачені цим Договором, протягом __(__) банківських днів з дати отримання повідомлення Кредитодавця про припинення кредитування за цим Договором.

5. Права та обов’язки Кредитодавця

5.1.      Кредитодавець має право:

5.1.1.   Дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках у разі наявності вільних кредитних ресурсів перенесення строків повернення Кредиту з можливим підвищенням процентної ставки за користування Кредитом.

5.1.2.   Проводити перевірку цільового використання Кредиту, забезпеченість Кредиту, а також перевірку фінансового стану Позичальника шляхом:

-          аналізу та перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове використання Кредиту;

-          перевірки наявності майна, для придбання якого був наданий Кредит за місцем знаходження такого майна;

-          аналізу документів Позичальника, що підтверджують його платоспроможність.

5.1.3.   У разі затримання Позичальником сплати частини Кредиту щонайменше на один календарний місяць Кредитодавець має право вимагати повернення Кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

5.1.4.   У разі несплати Позичальником суми Кредиту та нарахованих процентів в строки, передбачені цим Договором, Кредитодавець має право на звернення стягнення на заставлене майно, або примусове списання суми заборгованості з поточного чи інших рахунків Позичальника відповідно до законодавства, а також звернутись до третіх осіб (гаранта або поручителя) з вимогою виконати обов’язки Позичальника за цим Договором.

5.2.      Кредитодавець зобов’язується:

5.2.1.   Забезпечити Позичальника консультаціями з питань виконання цього Договору.

5.2.2.   Нараховувати проценти за користування Кредитом в порядку та розмірі, передбаченим цим Договором.

6. Строк дії Договору

6.1.      Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання  Сторонами та скріплення печатками Кредитодавця та Позичальника (за наявності) дня його підписання Сторонами на строк _________ (прописом: _________ місяців або днів - необхідне підкреслити) та діє до „____”________ 202__ р.  включно.

7. Відповідальність Сторін

7.1.      За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.

7.2.      За порушення строків повернення Кредиту та процентів за користування Кредитом Позичальник сплачує Кредитодавцю додатково до встановленої процентної ставки:

-          Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.;

7.3.      У разі відсутності коштів у Позичальника, відшкодування боргів Кредитодавцю проводиться шляхом звернення з Позичальника у судовому порядку.

7.4.      Спірні питання за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені у формі Додаткового договору та підписані Сторонами, з обов'язковим посиланням на цей Договір.

8.2. Будь-які повідомлення Сторін  щодо виконання цього Договору одна одній повинні бути оформлені письмово.

8.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у відповідності до ст. 652 Цивільного кодексу України:

8.3.1. За згодою Сторін, у зв’язку із істотною зміною обставин, якими Сторони керувались при укладенні Договору. При цьому Позичальник зобов’язаний  повернути Кредитодавцеві  кредит та сплатити проценти (відсотки) за користування кредитом  за весь час фактичного користування кредитом не пізніше _______ робочих днів після підписання Сторонами відповідного Додаткового Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

8.4. Позичальник має право розірвати цей договір достроково в односторонньому порядку у за умови:

8.4.1. Письмового повідомлення Кредитодавця про намір дострокового розірвання договору в односторонньому порядку, при цьому Позичальник зобов’язаний, повернути Кредитодавцеві всю суму фактично отриманого кредиту, сплатити встановлені у цьому Договорі проценти (відсотки) за весь час фактичного користування кредитом та виконати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.  У такому випадку Договір вважається розірваним, а зобов’язання Сторін припиненими з дня, що є наступним за днем, вказаним в повідомлені Позичальника.

8.5. Кредитодавець має право розірвати цей договір достроково в односторонньому порядку за умови:

8.5.1. Ненадання Позичальником відповідного забезпечення кредиту протягом двох робочих днів з моменту підписання Сторонами цього Договору;

8.5.2. Неповернення Позичальником кредиту повністю або частково протягом більш як одного місяця, або перевищення сумою простроченої заборгованості суми кредиту більш як на 20 (двадцять) % відсотків, або несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 (п’ять) % відсотків від суми кредиту.

8.5.3. Якщо Позичальник використав або використовує кредит не за ціллю, визначеною п. 1.1. цього  Договору (у випадку нецільового використання).

8.5.4. Надання Позичальником недостовірної, неправдивої (такої, що не відповідає дійсності) інформації і документів замість достовірної, яка вимагається відповідно до цього Договору, якщо такий факт виявлено після укладення цього Договору;

8.5.5. Якщо на майно Позичальника за ініціативою третіх осіб звернуто стягнення або накладено арешт, або третіми особами пред'явлено права на забезпечення зобов’язань Позичальника за цим договором.

8.5.6. Неповідомлення Позичальником інформації, що спричинило порушення строку повернення кредиту та сплати процентів (відсотків) за користування кредитом неможливість перевірки Кредитодавцем цільового використання кредиту або наявності забезпечення кредиту, чи  зробило неможливим належне виконання інших умов цього Договору будь-якою із Сторін.

8.6. У будь-який момент після настання випадку або випадків, визначених у п., 8.5.  цього Договору, Кредитодавець вправі шляхом письмового повідомлення на адресу Позичальника вимагати негайного повернення кредиту та сплати процентів (відсотків) за весь час фактичного користування кредитом за цим Договором. Позичальник зобов'язаний повернути кредит Кредитодавцеві та сплатити проценти за користування кредитом не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання Позичальником письмового повідомлення Кредитодавця про розірвання Договору.

8.7.  Цей Договір вважається розірваним на підставі п. 8.5 Договору, з наступного дня після закінчення строку, встановленого в п.8.6 цього Договору.

8.8. Розірвання Договору не звільняє Позичальника від обов'язку повернути кредит Кредитодавцеві та сплатити проценти за користування кредитом.

8.9. Припинення дії договору здійснюється згідно законодавства України.

9. Інші умови Договору

9.1.      Умови цього Договору є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України. Позичальник засвідчує, що він ознайомлений з внутрішніми правилами про надання фінансових послуг Кредитодавцем.

9.2.      Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної зі Сторін.

9.3.      Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином Сторонами, з обов'язковим посиланням на цей Договір.

            9.4. Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті  12  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана в повному обсязі та Позичальник ознайомлений з «Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту» Кредитодавця.

10. Підписи та реквізити Сторін:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ ФІН»

ПОЗИЧАЛЬНИК:

__________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

42273148

місцезнаходження: 03035, м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3А

р/р UA 64 336310 0000026501001779242 в АТ "Ідея Банк", МФО 336310

тел.: +380682333315

E-mail: info@swizo.com.ua

Генеральний директор

_______________________ / Мандзюк Ю.В. /

М.П.

Паспорт: серія _____ № ________ виданий: __________________________

                                                                         (для ФОП)

Місцезнаходження:

___________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи/ фізичної особи – підприємця: _________

п/р ________________________________

в __________________ МФО __________

тел./факс: _________________________

_______________/____________/

М.П.