Кредитний договір

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом Директора ТОВ «НЕКСТ ФІН»

З-9/2019 від 02.12.2019 року

 

____________М.П. Куліш

 

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № _______

м. Київ

« __ » __________ 20 __ року

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ ФІН", ідентифікаційний код юридичної особи 42273148, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул Велика Васильківська, 18, офіс 21, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 1101 від 27 вересня 2018 року, яке має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 09 жовтня 2018 року, в особі директора Куліша Максима Петровича, який діє на підставі Статуту, надалі – «Позикодавець», з однієї сторони та

___________________ , паспорт серії __ № _______, виданий ______________________________ «__» _________ _____ року або ID-картка № __________, УНЗР ____________________, орган, що видав: ___________, дата видачі: «__» __________ ________ року, дійсна до: «__» ________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, що зареєстрований за адресою: ____________________________, контактні дані: номер телефону ______________, адреса електронної пошти __________

надалі – «Клієнт», який діє особисто, з іншої сторони,

Позикодавець та Клієнт разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей договір фінансового кредиту, надалі – «Договір», про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей цього Договору нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

1.1.1. Договір – цей договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту з усіма додатками; є електронним договором у розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

1.1.2. Загальні умови надання кредиту – невід'ємна частина Договору, що містить Суму кредиту, розрахунок процентів за користування Кредитом, із зазначенням Строку кредиту та Терміну платежу.

1.1.3. Заявник – фізична особа, яка виражає намір укласти Договір з Позикодавцем шляхом вчинення дій, передбачених цим Договором.

1.1.4. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

1.1.5. Клієнт – Заявник, з яким Позикодавець уклав Договір.

1.1.6. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Позикодавцем на умовах зворотності, строковості та платності.

1.1.7. Ліміт суми кредиту – грошові кошти в розмірі від 500,00 грн. (п’ятисот гривень 00 копійок) до 15 000,00 грн. (п’ятнадцяти тисяч гривень 00 копійок), які Позикодавець може надати в Кредит на умовах, визначеними цим Договором. Ліміт суми кредиту встановлюється для Клієнта на розсуд Позикодавця.

1.1.8. Логін Особистого кабінету - унікальний алфавітно-цифровий набір символів, який Клієнт самостійно зазначає в полі "Логін" при вході до Особистого кабінету на Сайті Позикодавця, та несе особисту відповідальність за збереженість інформації Логіну Особистого кабінету.

1.1.9. Пароль входу до Особистого кабінету - унікальна послідовність букв та/або цифр, та або символів, що самостійно встановлюється Клієнтом та самостійно зазначається в полі “Пароль” при вході до Особистого кабінету.

1.1.10. Поточний рахунок Позикодавця - рахунок ТОВ "НЕКСТ ФІН", Код ЄДРПОУ: 42273148, IBAN UA973206490000026501052600994.

1.1.11. Особистий кабінет - особистий розділ Клієнта на сайті Позикодавця, захищений Логіном Особистого Кабінету та Паролем входу до Особистого Кабінету, за допомогою якого Клієнт має цілодобовий доступ до будь-якої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг Позикодавцем та здійснює повну взаємодію з Позикодавцем.

1.1.12. Сайт Позикодавця (Портал) – сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною адресою в мережі Інтернет ( www.swizo.com.ua), в тому числі будь-які програмні додатки, які надають можливість Заявнику подати Заявку та отримати Кредит.

1.1.13. Строк кредиту – строк, на який Позикодавцем надається Сума Кредиту. Строк Кредиту може становити від 7 (семи) до 30 (тридцяти) календарних днів.

1.1.14. Сума кредиту – це загальна сума грошових коштів, яка надається у кредит Клієнту, без урахування суми процентів за користування Кредитом, а також суми пені, у разі її наявності. Сума кредиту не може перевищувати Ліміту суми кредиту, визначеного у п. 1.1.7 цього Договору.

1.1.15. Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Клієнтом суми Кредиту та процентів за користуванням ним.

1.1.16. Ціна кредиту – це загальна сума відсотків від Суми кредиту, які Клієнт сплачує Позикодавцеві за весь строк користування Кредитом.

1.1.17. Правила – правила надання грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджені наказом № З-9/2019 від 02.12.2019 року.

1.2. Інші терміни вживаються в Договорі відповідно до чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Позикодавець надає Клієнту на умовах, передбачених цим Договором та Додатками до нього, Кредит, а Клієнт зобов'язується повернути Позикодавцю Кредит і сплатити нараховані проценти відповідно до Загальних умов надання кредиту та графіку платежів, визначених у Додатку № 1 до цього Договору (надалі – «Загальні умови»).

2.2. Для отримання Кредиту Заявник повинен відповідати таким вимогам (зокрема, але не виключно):

2.2.1. мати цивільну дієздатність та правоздатність;

2.2.2. мати зареєстроване місце проживання на території України (повинно бути підтверджене паспортом громадянина України із відповідною відміткою про місце проживання або дійсною посвідкою на проживання);

2.2.3. мати реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні;

2.2.4. на момент заповнення заявки мати вік не менше 18 років;

2.2.5. мати відкритий на власне ім'я рахунок в банку, зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього платіжною картою, та грошовими коштами на ньому, якими є змога розпоряджатися. Кредит надається, виключно, на рахунок банківської платіжної картки, оформленої на Клієнта;

2.2.6. діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.3. Заявник заповнює заявку на Сайті Позикодавця, вказуючи всі дані, позначені в заявці як обов'язкові для заповнення. Заявник у заявці зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Позикодавцю для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту.

2.4. Позикодавець протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання заявки приймає рішення про надання чи ненадання Кредиту та повідомляє про прийняте рішення Заявника електронним листом на адресу електронної пошти Заявника, зазначені у заявці.

2.5. Позикодавець має право відмовити Заявнику в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови. Відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, але не виключно, у таких випадках:

2.5.1. кредитна історія Заявника не відповідає вимогам внутрішньої політики Позикодавця;

2.5.2. при заповненні заявки вказані недостовірні та/або помилкові дані;

2.5.3. в інших випадках, передбачених внутрішніми політиками та процедурами Позикодавця.

2.6. У випадку прийняття Позикодавцем рішення про надання Кредиту, Сторони укладають Договір, текст якого надсилається Позикодавцем в Особистий кабінет Заявника. Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма умовами Договору шляхом кліку по кнопці «Підтвердити» на відповідне питання в Особистому кабінеті, що є моментом укладення Договору.

2.7. Позикодавець не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Договору Сторонами надає Кредит шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на рахунок платіжної картки Клієнта, зареєстрованої Клієнтом у Особистому кабінеті. Позикодавець не несе відповідальності за затримку перерахування коштів третіми особами.

2.8. Клієнт повертає Кредит і нараховані проценти в порядку, розмірах і строки, узгоджені Сторонами в Загальних умовах, що є Додатком № 1 до цього Договору.

2.9. Розмір процентної ставки, в залежності від якої визначається Ціна кредиту, якщо інше не обумовлено спеціальними пропозиціями Позикодавця, що діють на дату укладання Договору, та фіксуються Сторонами в додатку до Договору, становить:

2.9.1. ставка на добу – 0,01% – за перший Кредит, отриманий Клієнтом;

2.9.2. ставка на добу – 0,99% – за кожний наступний Кредит.

2.9.3. ставка на добу за кожний день перенесення Терміну платежу:

      2.9.3.1.   1,20% - при виборі строку перенесення на 10 днів;

      2.9.3.2.   0,99% - при виборі строку перенесення на 20 днів;

      2.9.3.3.   0,90% - при виборі строку перенесення на 30 днів.

2.10. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється Позикодавцем на фактичну заборгованість по Сумі кредиту та за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом з дня надання Кредиту до дня повного погашення заборгованості за Кредитом (включно), але не довше ніж по останній день Строку кредиту (включно). При розрахунку процентів день надання і погашення Кредиту/останній день Строку кредиту вважається як один день, при цьому день надання Кредиту включається до розрахунку, а день повного погашення Кредиту/останній день Строку кредиту – не включається до розрахунку. Якщо день надання Кредиту співпадає з днем повного погашення Кредиту, в такому випадку проценти за користування Кредитом не нараховуються.

2.11. Ціна кредиту визначається в Загальних умовах надання кредиту.

2.12. У випадку прийняття Позичальником рішення про перенесення Терміну платежу, Позичальник може подати відповідний запит Позикодавцю та сплатити проценти у розиірі, визначеному в п. 2.9.3 цього Договору за кожен день перенесення Терміну платежу, що підлягають оплаті в момент підписання Додаткової угоди про перенесення Терміну платежу. Сплачені проценти за перенесення Терміну платеду, у разі дострокового погашення Кредиту, Клієнту не повертаються. При цьому нарахована пеня (за наявності) анулюється і не підлягає оплаті Позичальником, а Кредит та нараховані проценти за користування Кредитом сплачуються в дату нового Терміну платежу.

2.13. За згодою Сторін, Сума кредиту може бути збільшена в межах Ліміту суми кредиту, встановленого для Клієнта. У випадку збільшення Суми кредиту за першим Кредитом в межах первісного Строку кредиту, Термін платежу та процентна ставка, визначена в п. 2.9.1. Договору не змінюються. В інших випадках, застосуванню підлягає процентна ставка, визначена в п. 2.9.2. Договору.

2.14. Для перенесення Терміну платежу або збільшення Строку кредиту, Клієнт подає відповідну заявку через Особистий кабінет на Сайті Позикодавця. Розгляд заявок щодо перенесення Терміну платежу, збільшення Суми кредиту та укладення відповідної додаткової угоди здійснюється у такому ж порядку, як і розгляд заявки щодо надання Кредиту та укладення Договору.

2.15. Ідентифікація Клієнта під час його комунікації із Позикодавцем відбувається за вказаними Клієнтом у Заявці номером телефону та/або адресою електронної пошти.

2.16. Розрахунок сукупної вартості Кредиту та Термін платежу зазначені в Загальних умовах надання кредиту та графік платежів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

2.17. До цього Договору на підставі п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про споживче кредитування» не застосовуються положення вказаного закону, оскільки договір укладається на строк до одного місяця.

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ, ПЕНІ

3.1. Клієнт зобов’язаний повернути Кредит і проценти за користування Кредитом не пізніше Терміну платежу шляхом перерахування грошових коштів в один із таких способів:

3.1.1. шляхом здійснення переказу коштів з будь-якої платіжної картки Клієнта через Особистий кабінет;

3.1.2. шляхом внесення готівки через відповідні платіжні термінали, до яких підключений Позикодавець. При цьому Клієнт самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього;

3.1.3. шляхом здійснення платежу через будь-яку банківську установу на поточний рахунок Позикодавця. При цьому Клієнт підтверджує, що повідомлений Позикодавцем та розуміє, що відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ, внутрішньобанківський переказ виконується в строк до двох операційних днів, міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів, в зв’язку з чим фактичне погашення заборгованості за цим Договором може відбутися в будь-який день в межах вищезазначених строків, що може спричинити прострочення виконання грошових зобов’язань Клієнта за цим Договором.

3.2. Датою повернення Кредиту / частини Кредиту та датою сплати процентів за користування Кредитом вважається:

3.2.1. у разі перерахування Клієнтом коштів згідно умов п. 3.1.1.та п.3.1.2 цього Договору – дата здійснення Клієнтом платежу через Особистий кабінет та/або відповідний платіжний термінал, до яких підключений Позикодавець, за умови фактичного надходження відповідної суми коштів на Поточний рахунок Позикодавця;

3.2.2. у разі перерахування Клієнтом коштів згідно умов п. 3.1.3. цього Договору – дата зарахування грошових коштів на Поточний рахунок Позикодавця. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Позикодавця, несе Клієнт.

3.3. Кошти, сплачені Клієнтом, зараховуються на погашення заборгованості в такій черговості:

3.3.1. у першу чергу сплачується пеня за прострочення (у разі прострочення повернення Кредиту);

3.3.2. у другу чергу оплачуються проценти за користування Кредитом;

3.3.3. у третю чергу повертається Сума кредиту.

3.4. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній валюті України – гривні. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості, Клієнт у графі «Призначення платежу» повинен вказувати : номер та дату укладання Договору , прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків . У випадку, якщо Клієнт не заповнив або неправильно заповнив графу «Призначення платежу» платіжного документу, Позикодавець має право не прийняти платіж в погашення Договору, з причини неможливості ідентифікації Договору, за яким надійшла оплата. У такому випадку Клієнт зобов’язаний звернутися до Позикодавця шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту Позикодавця info@swizo.com.ua у довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (при здійсненні платежу через термінали самообслуговування – із зазначенням адреси термінала, при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення). У темі електронного повідомлення Клієнт повинен зазначити: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та додати сканокопію/фотокопію документу, що підтверджує здійснення Клієнтом відповідного платежу.

3.5. Клієнт має право у будь-який час повернути Кредит достроково повністю, сплативши при цьому проценти за фактичне користування кредитом. З актуальною сумою грошових коштів до сплати за Договором Клієнт має можливість ознайомитись в Особистому кабінеті.

3.6. Нарахування пені за прострочення повернення Суми кредиту здійснюється, починаючи з першого дня порушення Терміну платежу за Кредитом і нараховується до дня повного повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом та пені у порядку, встановленому Договором, але не більше ніж перші 90 (дев’яносто) календарних днів з дати прострочення і припиняється з 91 (дев’яносто першого) дня прострочення .

3.7. Нарахована пеня анулюється і не підлягає оплаті Позичальником у наступних випадках:

   3.7.1. у випадку повернення суми Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом у повному обсязі протягом трьох днів після настання Терміну платежу за Кредитом;

   3.7.2. у випадку перенесення Терміну платежу за Кредитом відповідно до п.2.12. цього Договору;

   3.7.3. у всіх інших випадках пеня підлягає сплаті на загальних умовах, визначених у Договорі.

3.8. Позикодавець має право на власний розсуд та/або в маркетингових цілях не нараховувати / припинити нарахування або частково / повнястю анулювати нараховані за певний період часу будь-які суми процентів за користування Кредитом, пені чи інших затрат, якщо такі є.

3.9. У випадку, якщо Клієнт здійснив платіж по Кредиту (повернув суму Кредиту та/або сплатив проценти, пеню) у розмірі більшому, ніж передбачено Договором, – Клієнт має право протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня, наступного за днем здійснення такого платежу, звернутись до Позикодавця для повернення суми переплати шляхом направлення електронного листа на електронну пошту Позикодавця info@swizo.com.ua вказавши номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, розмір переплати, № рахунку, Банк, в якому відкрито рахунок та МФО Банку Клієнта, ЄДРПОУ Банку, номер платіжної картки Клієнта.

3.10. Якщо Клієнт не звернувся до Позикодавця з вимогою повернути йому грошові кошти, зазначені в п. 3.9. даного Договору, у випадку, якщо Клієнт здійснив переплату по платежу при повному поверненні Кредиту (повернув суму Кредиту, сплатив проценти, пеню), в тому числі достроковому, - Позикодавець зараховує суму переплати на свій рахунок для обліку доходів на 21 (двадцять перший) календарний день з дня, наступного за днем здійснення Клієнтом платежу з переплатою.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Позикодавець має право:

4.1.1. Вимагати від Клієнта повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом в повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.

4.1.2. Позикодавець залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку Клієнта, зазначеного в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення Суми кредиту, процентів за користування ним, та пені, у випадку її наявності.

4.1.3. На свій розсуд, в односторонньому порядку в будь-який час запросити від Клієнта надання додаткових документів або інформації, або виконання додаткових дій, які підтверджують зміни інформації від Клієнта, в тому числі вимагати пройти Верифікацію/ Підтвердження згідно процедури, вказаної у Правилах,.

4.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, шляхом направлення повідомлення в Особистий кабінет Клієнта і вимагати від Клієнта дострокового здійснення передбачених в Договорі платежів в таких випадках:

4.1.4.1. Клієнт надав Позикодавцю недостовірну інформацію для укладення цього Договору;

4.1.4.2. відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Клієнта, враховуючи подання зустрічних позовів щодо Клієнта, а також відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами до Клієнта, виявлення інших боргів або грошових зобов'язань Клієнта.

4.2. Позикодавець зобов'язується:

4.2.1. Прийняти від Клієнта виконання зобов'язання за цим Договором (в тому числі дострокове) у повному обсязі.

4.2.2. Повідомляти Клієнта про зміну даних Позикодавця, зазначених у Загальних умовах, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Клієнта.

4.2.3. На вимогу Клієнта надавати інформацію про послуги, які надає Позикодавець, в обсягах та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

4.2.5. Надати Клієнту підтвердження про укладення Договору в порядку, передбаченому п.2.7. даного Договору.

4.2.6. На вимогу Клієнта надати даний Договір в паперовій формі.

4.3. Клієнт має право:

4.3.1. Отримувати інформацію про послуги, які надає Позикодавець та іншу інформацію, в обсягах та порядку, передбаченому чинним законодавством України;

4.3.2. Ініціювати перенесення Терміну платежу за Кредитом;

4.3.3. Ініціювати отримання додаткової Суми кредиту в межах встановленого Ліміту суми кредиту;

4.3.4. За своїм запитом отримати екземпляр даного Договору в паперовій формі;

4.3.5. Інші права, передбачені цим Договором.

4.4. Клієнт зобов'язаний:

4.4.1. Надати Позикодавцю всі документи, необхідні для укладення цього Договору та достовірну інформацію про свою особистість, свій фінансовий стан в день укладення Договору.

4.4.2. Своєчасно і в повному обсязі повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом в порядку, встановленому Договором, та пеню (у випадку прострочення);

4.4.3. Повідомляти Позикодавця про зміну даних Клієнта, зазначених у Загальних умовах, не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Позикодавця info@swizo.com.ua;

4.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ КЛІЄНТА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. При укладенні цього Договору Клієнт підтверджує, що:

5.1.1. Клієнт є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

5.1.2. волевиявлення Клієнта є вільним і відповідає його внутрішній волі;

5.1.3. Клієнт не перебуває під дією важких для нього обставин, які змушують його укласти цей Договір;

5.1.4. Клієнт чітко усвідомлює всі умови цього Договору і не перебуває під впливом помилки або обману;

5.1.5. Клієнт вважає умови цього Договору прийнятними та вигідними для себе. На момент укладення Договору Клієнт володіє достатнім рівнем платоспроможності, необхідним для повного і своєчасного виконання ним своїх зобов'язань за даним Договором, на момент укладення Договору не існує невідомих йому обставин, які можуть негативно вплинути на його платоспроможність в майбутньому;

5.1.6. інформація та документи, подані Клієнтом для отримання Кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Клієнта на день подачі документів та інформації;

5.1.7. Клієнт діє за згодою своєї дружини (чоловіка);

5.1.8. Клієнт діє від власного імені, у власних інтересах та не отримує кредит в якості представника третьої особи та (або) на користь третьої особи;

5.1.9. до укладення Договору Клієнт отримав від Позикодавця в повному обсязі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

5.1.10. Клієнт ознайомлений зі своїми правами згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

5.1.11. згоден з тим, що інформація надана йому Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів і забезпечує правильне розуміння Клієнтом суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;

5.1.12. надав згоду на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором як власноручного підпису, усвідомлюючи правові наслідки такої згоди;

5.1.13. надав згоду на передачу Позикодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Клієнта і його здатності виконати свої зобов'язання за Договором;

5.1.14. погодився та дозволив Позикодавцю звертатися за інформацією про фінансовий стан Клієнта до третіх осіб, які пов'язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими відносинами;

5.1.15. ознайомлений з положеннями Закону України «Про електронну комерцію» і розуміє, що цей Договір регулюється в тому числі таким законом;

5.1.16. ознайомлений з Правилами до підписання цього Договору;

5.1.17. до підписання цього Договору він отримав інформацію, необхідну для отримання кредиту та ознайомлений із Порядком обробки і захисту персональних даних;

5.1.18. інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;

5.1.19. повідомлений щодо реквізитів Нацкомфінпослуг: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 3, тел. (044)2343946;

5.1.20. повідомлений щодо реквізитів Комітету із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, т. (044)5289236.

5.2. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, шо отримав інформацію, вказану в п. 5.1 цього Договору та один з примірників цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України та Договором.

6.2. У разі порушення умов Договору або додатків до нього, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені збитки в повному обсязі, в тому числі витрати на правову допомогу для відновлення порушеного права. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.

6.3. Клієнт оплачує Позикодавцю пеню в розмірі 2 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення повернення Кредиту, при цьому пеня нараховується за весь період невиконання зобов'язань в межах строку, визначеного п. 3.6 цього Договору.

6.4. Сторона звільняється від відповідальності, якщо доведе, що порушення сталося не з її вини. Сторона звільняється від визначеної Договором і (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених чинним в Україні законодавством, за умови, що їх настання було засвідчено сертифікатом Торгово-промислової палати України, копія якого надається іншій Стороні не пізніше, ніж протягом 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії форс-мажорних обставин. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус), б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи, в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

6.5. У разі настання обставин, визначених у п. 6.4. Договору, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 (один) місяць.

6.6. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Договору, діятимуть понад 1 (один) місяць, Клієнт зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Договором. Сторони домовились, що письмове повідомлення Клієнта про настання обставин непереборної сили для Позикодавця здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Позикодавця.

6.7. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємовигідних рішень.

6.8. У разі неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, Сторона, права або законні інтереси якого порушені, має право звернутися до суду в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Після укладення Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

7.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом підписання Сторонами додатків та додаткових угод в електронній формі з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

7.3. Припинення або розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Позикодавцю наданий Кредит і сплатити нараховані проценти за користування Кредитом за фактичний строк користування Кредитом, пеню (за наявності) в день припинення або розірвання Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений українською мовою та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до дати, узгодженої Сторонами в додатку до даного Договору (включно), але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором. Сторони підписують Договір відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який направляється Клієнту у вигляді коду sms-повідомленням на номер Клієнта, вказаний в заявці.

8.2. Всі додатки та додаткові угоди, складені Сторонами в електронному вигляді і підписані з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, є невід'ємними частинами цього Договору.

8.3. Клієнт погоджується, що в будь-який момент, у тому числі у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Клієнта за цим Договором, Позикодавець має право без додаткової згоди Клієнта передати (відступити) третім особам свої права вимоги за цим Договором шляхом укладення договору факторингу та / або договору відступлення прав вимоги.

8.4. Клієнт погоджується, що в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Клієнта на підставі цього Договору Позикодавець має право передати персональні дані Клієнта третім особам для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за Договором, збитків.

8.5. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на те, щоб Загальні умови надання кредиту розміщувалися в електронному вигляді в Особистому кабінеті Клієнта.

8.6. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних Клієнта, зазначених в цьому Договорі, Особистому кабінеті й інших документах, переданих Позикодавцю, у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», для цілей пов'язаних з цим Договором, при цьому така згода є безстроковою за винятком випадків відкликання такої згоди Клієнтом за вмотивованою письмовою вимогою.

8.7. Клієнт підтверджує, що дані про Клієнта, передані Позикодавцю, є повними і достовірними і в подальшому можуть оброблятися і використовуватися Позикодавцем і його партнерами.

8.8. Клієнт згоден з тим, що Позикодавець звільняється від обов'язку повідомляти Клієнту про передачу його персональних даних з урахуванням того, що така передача відповідає цілям, визначеним в цьому Договорі.

8.9. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому і не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ:

Додаток 1 - Загальні умови надання кредиту та графік платежів .

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСИ), РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ ФІН", ідентифікаційний код юридичної особи 42273148,

місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул Велика Васильківська, 18, офіс 21

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 1101 від 27 вересня 2018 року,

ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 09 жовтня 2018 року

контактні дані: номер телефону (044) 233-33-15
адреса електронної пошти: info@swizo.com.ua

Директор

____________________ М.П. Куліш

_______________________________________,

паспорт серії __ № _______, виданий ______________________________ «__» _________ _____ року або ID-картка № __________, УНЗР ____________________, орган, що видав: ___________, дата видачі: «__» __________ ________ року, дійсна до: «__» ________ _____ року,

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, що зареєстрований за адресою: ____________________________, контактні дані: номер телефону ______________, адреса електронної пошти __________

___________________ /___________________/

Клієнт зі змістом цього Договору ознайомлений та згоден.

Цей Договір укладено між Позикодавцем та Клієнтом відповідно до правил надання грошових кошті у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «НЕКСТ ФІН», затверджених наказом № З-9/2019 від 02.12.2019 року, з якими Клієнт ознайомлений.

___________________ /___________________/

 

 

 

Додаток № 1

до Кредитного договору № _______ від «__» ____ 20__ року

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ та графік платежів

1. Позикодавець видає на користь Клієнта Кредит у сумі _____,__ грн. (_________ гривень __ копійок) (надалі – «Сума кредиту»).

2. Цими Загальними умовами встановлюються періодичність та розміри платежів Клієнта з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом (Графік платежів), а саме:

Дата платежу

Залишок, грн.

 

Нарахований

процент, грн.

До сплати (разом), грн.

Кредит

Проценти

Кредит

Проценти

Разом

             

Строк кредиту складає __ (_____________) календарних днів, Термін платежу – «» __.20__ року.

3. Сторони дійшли згоди щодо надання Суми кредиту на таких умовах :

1.

Ліміт суми кредиту, грн.

 

5.

Процентна ставка в рік, %

 

2.

Потенційний ліміт суми кредиту, грн.

 

6.

Пеня за затримку платежу в день, %

 

3.

Сума кредиту, грн.

 

7.

Ціна Кредиту, грн.

 

4.

Процентна ставка в день, %

 

8.

Загальна сума, що підлягає виплаті Клієнтом, грн.

 

Тип процентної ставки – фіксована.

Сукупна вартість кредиту складає ____ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___,__ грн. (у грошовому виразі).

4. Крім застережень Клієнта, визначених у розділі 5 Договору, Клієнт підтверджує, що:

4.1. номер телефону та адреса електронної пошти Клієнта, зазначені у Договорі, є актуальними та можуть використовуватися у якості ідентифікації Клієнта;

4.2. комунікація, яка буде здійснюватися по номеру телефону або електронній пошті Клієнта, буде обов’язковою для Клієнта, включно із запитом про видачу Суми кредиту та подальших можливих змін до Договору;

4.3. Клієнт ознайомився із змістом Договору та цього Додатку.

5. Ці Загальні умови надання кредиту укладені шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору фінансового кредиту № _______ від «__» _________ 20__ року.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ ФІН", ідентифікаційний код юридичної особи 42273148,

місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул Велика Васильківська, 18, офіс 21

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 1101 від 27 вересня 2018 року,

ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 09 жовтня 2018 року

контактні дані: номер телефону (044) 233-33-15
адреса електронної пошти: info@swizo.com.ua

Директор

____________________ М.П. Куліш

_______________________________________,

паспорт серії __ № _______, виданий ______________________________ «__» _________ _____ року або ID-картка № __________, УНЗР ____________________, орган, що видав: ___________, дата видачі: «__» __________ ________ року, дійсна до: «__» ________ _____ року,

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, що зареєстрований за адресою: ____________________________, контактні дані: номер телефону ______________, адреса електронної пошти __________

___________________ /___________________/