Примірний Договір кредитної лінії (Споживчого кредиту) для фізичних осіб

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 

ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ ТОВ «НЕКСТ ФІН»

 

 

 

 

 

м. Київ

ЗМІСТ

 

 

І. Загальні умови договору кредитної лінії…………………...…………………стор.3-13

 1. Визначення ……………………………………………………………………….стор.3
 2. Укладення договору за допомогою дистанційних засобів…………………..стор.5
 3. Предмет договору та надання кредиту………………………………………...стор.6
 4. Договірні компенсації……………………………………………………………стор.7
 5. Договірні платежі та порядок оплати………………………………………….стор.8
 6. Права та зобов’язання сторін. Розірвання договору та наслідки…………..стор.9
 7. Захист даних……………………………………………………………………….стор.12
 8. Інші положення……………………………………………………………………стор.13     

IІ. Спеціальні умови для короткострокового кредиту 

договору кредитної лінії……………………………………………………………..стор.14

ІІІ. Додаткова угода до спеціальних умов для короткострокового кредиту договору

кредитної лінії…………………………………………………………………………стор.15

ІV. Спеціальні умови для довгострокового кредиту 

договору кредитної лінії……………………………………………………………..стор.17

V. Додаткова угода до спеціальних умов для довгострокового кредиту договору

кредитної лінії…………………………………………………………………………стор.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ

І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Договір: Договір кредитної лінії, який укладається між Сторонами у разі надання Кредиту.

Договір складається зі Спеціальних умов Договору кредитної лінії (надалі іменуються як

Спеціальні умови Кредиту) та Загальних умов Договору кредитної лінії (надалі іменуються як

Загальні умови Кредиту), а також будь-яких змін або доповнень до них;

Кредитодавець:       ТОВАРИСТВО         З          ОБМЕЖЕНОЮ         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ ФІН»,   ідентифікаційний код: 42273148;

Позичальник: фізична особа, що подала Заяву (Заяви) на одержання Кредиту (Кредитів) та / або уклала Договір;

Сторона або Сторони: Позичальник та/або Кредитодавець, які разом або окремо зазначаються в Договорі;

Ліміт кредитної лінії:  Ліміт суми Кредиту, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, в межах якого Позичальник може подавати Заяву (Заяви) на одержання Кредиту (Кредитів);  

Потенційний ліміт кредитної лінії: Ліміт суми Кредиту, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, до якого Ліміт кредитної лінії може бути збільшений на основі Заяви (Заяв) та на власний розсуд Кредитодавця;

Заява: заява на одержання Кредиту, яка подається Позичальником Кредитодавцю відповідно до Договору;

Кредит: грошові кошти, які надаються Кредитодавцем Позичальнику згідно з Договором, якщо застосовується Процент за Кредитом, як зазначено в Спеціальних умовах Кредиту. Відповідно до Законодавства та Договору ці грошові кошти мають статус фінансового кредиту;

Сума Кредиту: сума грошових коштів, визначена Спеціальними умовами Кредиту, що надається Кредитодавцем Позичальнику відповідно до Договору;

Загальна сума витрат за Кредитом: витрати Позичальника, які включають в себе Проценти за Кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Кредитом;

Орієнтовна загальна вартість Кредиту:  сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе Суму Кредиту, та Загальну суму витрат за Кредитом;

Сума наданого Кредиту: загальна сума Кредиту (Кредитів), яка була фактично надана Кредитодавцем Позичальнику за Договором, включаючи суму, надану Позичальнику на підставі іншого договору, в тому числі договору позики (якщо такий укладався, зобов’язання за яким були припинені в зв’язку із укладенням Договору кредитної лінії (новація згідно ст.604

Цивільного кодексу України)), як зазначено в Спеціальних умовах Кредиту;

Короткостроковий Кредит: Кредит із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

Довгостроковий Кредит: Кредит з Строком оплати від 3 (трьох) місяців до 24 (двадцяти чотирьох) місяців;

Паспорт споживчого кредиту: інформація про переддоговірні умови Кредиту, які надаються Кредитодавцем Позичальнику відповідно до Договору та Законодавства;

Договірні      компенсації:             Проценти       за         Кредитом,      які       сплачуються             Позичальником Кредитодавцю відповідно до Договору;

Договірні платежі: всі платежі, які здійснюються Позичальником Кредитодавцю відповідно до цього Договору, включаючи повне або часткове погашення Кредиту та повну або часткову виплату Договірних компенсацій;

Процентна ставка (стандартна): денна процентна ставка, що вказує на відповідний відсоток від Суми Кредиту, що сплачується за користування Кредитом, як визначено Спеціальними умовами Кредиту та Загальними умовами Кредиту. Процентна ставка є змінюваною і залежить від того, скільки часу Позичальник користується Кредитом;

Орієнтовна реальна річна процентна ставка: Загальна сума витрат за Кредитом, яка виражається як річний відсоток від загальної суми Кредиту (Кредитів), який (які) було надано, яка визначається та обчислюється відповідно до Законодавства та визначається в Спеціальних умовах Кредиту;

Штраф:  сума грошових коштів, визначена Спеціальними умовами Кредиту, яка підлягає оплаті у разі порушення Строку оплати Суми кредиту, або будь-якого іншого платежу, передбаченого Договором, в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

Графік платежів: встановлює суми та терміни сплати відповідних Договірних платежів,  як визначається Спеціальними умовами Кредиту;

Дата повного погашення: дата, встановлена Спеціальними умовами Кредиту, до якої

Позичальник повинен повністю погасити Суму наданого Кредиту та всі Договірні компенсації;

Строк оплати (Договору): період часу, починаючи з дати, коли Кредит було надано Позичальнику, до Дати оплати у разі часткових платежів (виплат) за Довгостроковим

Кредитом або до Дати повного погашення за Короткостроковим Кредитом, а також до кінця (останнього дня) Періоду продовження у разі продовження;

Дата оплати: дата, що визначається Графіком платежів Спеціальних умов Кредиту для Довгострокового Кредиту, до якої Позичальник повинен здійснювати належну оплату всіх Договірних платежів;

Період продовження: період часу, на який  переноситься  Дата оплати або Дата повного погашення Суми Кредиту відповідно до Загальних і Спеціальним умов Договору

Починається з дня, коли  Позичальником попередньо в повному обсязі сплачено  Плату за організацію Продовження, або замовлено Період продовження з післяплатою відповідно до умов Договору;

Рахунок Кредитодавця: будь-який поточний банківський рахунок Кредитодавця, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту;

Рахунок Позичальника: поточний банківський рахунок Позичальника, зазначений у Спеціальних умовах Кредиту, чи поточний банківський рахунок, з якого Позичальник будьколи робив переказ коштів Кредитодавцю, та/або на який він будь-коли одержував кошти від Кредитодавця;

Електронна адреса Позичальника: Адреса електронної пошти Позичальника відповідно до Договору, яка використовується лише Позичальником;

Номер телефону: будь-який номер телефону, зазначений Позичальником згідно з Договором, який використовується лише Позичальником  для зв'язку з Кредитодавцем, включаючи повідомлення, запити, замовлення, доручення та іншу інформацію Позичальника  Кредитодавцю;

Портал: Веб-сайт Кредитодавця (який зараз має доменне ім’я https://swizo.com.ua/, на якому Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за

Договором;

Особистий кабінет: особистий сайт Позичальника на Порталі, який використовується лише Позичальником;

Законодавство: чинні нормативно-правові акти України.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Встановлення договірних відносин між Сторонами за допомогою дистанційних засобів забезпечується таким чином:

2.1.1. на Порталі Позичальник повинен заповнити Заяву шляхом введення необхідної Суми Кредиту та Строку оплати, а також надати (завантажити) інші дані та документи, що вимагаються. Також, якщо буде використовуватися електронний платіж, посилання на постачальника таких послуг повинно відкриватися у полі, в якому Позичальник повинен ввести реквізити своєї платіжної картки. Після заповнення вищезазначеної Заяви:

2.1.1.1. Позичальник створює Особистий кабінет на Порталі, шляхом виконання вказівок, викладених на Порталі;

2.1.1.2. Позичальнику надається пропозиція Кредитодавця Спеціальних умов Кредиту на основі інформації, наданої в Заяві (надалі іменується як «Пропозиція»). Якщо Позичальник під час обробки заяви змінив інформацію, надану в Заяві (наприклад, запитувану суму), нова

Пропозиція буде надана на основі нововведених умов. За запитом Позичальника Кредитодавець повинен надати Позичальнику Пропозицію в паперовому вигляді чи на іншому довговічному носії. Позичальник має право проаналізувати Пропозицію та порівняти її з пропозиціями конкурентів;

2.1.1.3. натискаючи кнопку «Прийняти», Позичальник підтверджує надання Кредитодавцю згоди на (І) використання персональних даних Позичальника для ідентифікації Позичальника, для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника та для виконання Договору відповідно до Політики конфіденційності; (ІІ) використання Порталу відповідно до Умов користування Порталом; (ІІІ) встановлення договірних відносин з Кредитодавцем, як передбачається Договором, та (IV) складення Договору;

2.1.2. код підтвердження (надалі іменується як «Код підтвердження») буде надіслано Кредитодавцем на Номер телефону Позичальника. Шляхом введення Коду підтвердження

Позичальник підписує та приймає Пропозицію та підтверджує укладення Договору на основі Загальних умов Кредиту згідно норм Закону України «Про електронну комерцію»;

2.1.3. після подання Заяви Кредитодавець оцінює кредитоспроможність (платоспроможність) Позичальника самостійно або за допомогою уповноважених постачальників послуг. Надання Кредиту та зміна Суми Кредиту може надаватися в межах Ліміту Кредитної лінії, та на основі оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника, на власний розсуд Кредитодавця.

2.2. З метою перевірки даних платіжної картки Позичальника Позичальник уповноважує Кредитодавця вирахувати суму в розмірі […] грн. з платіжної картки Позичальника, яка буде відшкодована Кредитодавцем Позичальнику після завершення процедури перевірки, але не пізніше, ніж протягом наступних семи робочих днів;  або зарахувати на платіжну картку Позичальника суму в розмірі[..] грн., заблокувати дану суму та вирахувати її з платіжної картки позичальника під час завершення процедури перевірки.

2.3. Одержання Позичальником Суми Кредиту, зазначеної в Спеціальних умовах Кредиту або Додатковій угоді до Спеціальних умов Кредиту, підтверджує факт того, що Договір  або Додаткову угоду до Спеціальних умов Кредиту, на підставі наступної (повторної) Заяви та / або запиту Позичальника у відповідності з Договором,  між Сторонами було укладено за допомогою дистанційних засобів.

2.4. Договір, включаючи його Додаткові угоди, укладений за допомогою дистанційних засобів, має таку ж силу, як і договір, підписаний у паперовому вигляді.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТУ

3.1. Кредитодавець зобов’язується надати Кредит (Кредити) Позичальнику в межах Ліміту Кредитної лінії, на основі Заяви (Заяв) Позичальника та за умови їх схвалення, і Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю Суму наданого Кредиту та сплатити всі відповідні Договірні компенсації до останнього дня Строку оплати.

3.2. Якщо Позичальник вирішив:

3.2.1. збільшити Суму Кредиту або одержати додатковий Кредит (додаткові Кредити), Позичальник повинен подати відповідний запит Кредитодавцю, і Сторони повинні укласти відповідну Додаткову угоду до Спеціальних умов Кредиту, або укласти новий Договір кредитної лінії (новація згідно ст.604 Цивільного кодексу України);

3.2.2. продовжити Строк оплати або перенести на пізніше Дату повного погашення за Кредитом, Позичальник повинен, на вибір Кредитодавця, укласти додаткову угоду до Договору кредитної лінії та/або попередньо сплатити Плату за організацію продовження в сумі, визначеній Спеціальними умовами Кредит, зазначивши у призначенні платежу: «Продовження» і номеру Договору.

3.3.Позичальник також може замовити продовження Строку оплати або перенесення на пізніше Дату повного погашення за Кредитом на умовах післяплати. Сторони домовились, що несплата Позичальником Договірних платежів або Плати за організацію продовження до 23 год. 50 хв. останнього дня Строку оплати є вільним, самодостатнім та усвідомленим волевиявленням

Позичальника змінити Дату оплати та продовжити дії Договору на строк та за ціною, визначеними у Спеціальних умовах Кредиту.

3.3.1. Кредитодавець має право на власний розсуд і без пояснення причин приймати рішення щодо задоволення чи відхилення запиту Позичальника на продовження Строку оплати або перенесення на пізніше Дату повного погашення за Кредитом на умовах післяплати.

3.4. Позичальник може подавати Заяву шляхом заповнення електронної форми Заяви на Порталі через Особистий кабінет.

3.5. Подаючи Заяву, Позичальник визнає та підтверджує, що:

3.5.1. персональні дані та інформація, зазначені Позичальником у Заяві, а також всі документи, які було подано, є правильними, повними та правдивими, і він знає про кримінальну відповідальність за надання неправдивих відомостей;

3.5.2. Позичальник має повну дієздатність і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних та/або психотропних речовин;

3.5.3. Позичальник діє як фізична особі і не представляє юридичну особу, самозайняту особу або будь-яку іншу особу (вигодоодержувача);

3.5.4. вся переддоговірна інформація та істотні умови Договору стосовно надання та погашення Кредиту, всіх Договірних компенсацій, які сплачуються Позичальником Кредитодавцю, прав Позичальника на відмову від Договору (Положення 6.1) або розірвання Договору (Положення 6.3), негативних наслідків, які можуть настати у разі порушення

Договору Позичальником (Положення 6.7), були надані Позичальнику на Порталі в якості Паспорта споживчого кредиту, Пропозиції, Загальних умов Кредиту та Політики конфіденційності, і Позичальник підтвердив і погоджується з умовами кожного положення з вищезазначених документів, а також Договору, і є повністю обізнаним з відповідальністю, що випливає з Договору;

3.6. Кредит (Кредити), який (які) просить надати Позичальник та надає Кредитодавець, буде (будуть) використовуватися для особистих споживчих цілей Позичальника, які не суперечать Законодавству.

3.7. Кредитодавець самостійно приймає рішення про схвалення чи відхилення Заяви на основі оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника, яку він здійснює самостійно або за допомогою третіх осіб та/або на основі виконання зобов’язань Позичальником за Договором, і має право відхилити Заяву без жодного обґрунтування чи пояснення.

3.8. Кредитодавець повідомляє Позичальнику про схвалення чи відхилення Заяви після одержання Заяви.

 1. 9.Якщо Заяву було схвалено, Кредитодавець повинен надіслати на електронну адресу Позичальника:

3.9.1. Спеціальні умови Кредиту, Загальні умови Кредиту та Паспорт споживчого кредиту,  якщо Договір укладається в зв’язку із новацією іншого договору, в тому числі договору позики (якщо такий був);

3.9.2. Додаткову угоду до Спеціальних умов Кредиту, якщо було надано запит на додатковий Кредит (додаткові Кредити) або на Період продовження за Договором кредитної лінії.

  1. Кредитодавець повинен надати Позичальнику, за запитом Позичальника:
   1. копію відповідного документа (відповідних документів) згідно з Положенням 3.8 Договору у спосіб, який вимагається Позичальником, на паперовому чи іншому довговічному носії, –у строки, що передбачені чинним законодавством України. .
   2. виписку про поточну заборгованість, суму виплаченого Кредиту, інформацію про платежі за Договором та іншу інформацію, передбачену Законодавством,   на паперовому чи іншому довговічному носії чи на електронну адресу Позичальника –  безкоштовно, протягом  у строки, що передбачені чинним законодавством України , але не частіше одного разу на місяць().

3.11. Кредитодавець надає кожен Кредит шляхом його переказу на рахунок Позичальника. Сума (Суми) вважається наданою (вважаються наданими) в день здійснення банківського переказу Кредитодавцем.

3.12. Якщо Позичальник не використав усього Ліміту кредитної лінії до останнього календарного дня поточного місяця, Кредитодавець має право обнулити невикористану частину Ліміту кредитної лінії в односторонньому порядку. Новий Ліміт кредитної лінії може бути визначений для Позичальника Кредитодавцем після схвалення нової Заяви Позичальника про надання Кредиту. 

3.13. Кредитодавець  вправі відмовити Позичальнику у наданні кредиту (не перерахувати кошти) і після укладення Договору, виходячи із власної оцінки платоспроможності Позичальника.

3.13. Кредитодавець вправі надати Позичальнику Кредит на акційних (більш вигідних у порівняння із звичайними) умовах, в тому числі із акційним (більш вигідним для Споживача) розміром процентної ставки, у порівнянні зі стандартною. Акційні умови Кредиту за їх наявності зазначаються в Спеціальних умовах Договору. 

4. ДОГОВІРНІ КОМПЕНСАЦІЇ

4.1.      Проценти за Кредитом:

4.1.1. За користування сумами, які надаються в якості Кредиту (Кредитів) за Договором та в межах Ліміту кредитної лінії, Позичальник повинен сплачувати Кредитодавцю Проценти за Кредитом за Процентною ставкою, визначеною в Спеціальних умовах Кредиту. Оплата Процентів за Кредитом здійснюється до останнього дня Строку оплати.

4.1.2. Проценти за Кредитом обчислюються за весь період часу, коли Кредит (Кредити) використовувався (використовувалися) Позичальником, починаючи з першого дня надання Кредиту та закінчуючи днем, коли всю Суму Кредиту було повернуто Кредитодавцю.

4.1.3. Ставка Процентів за Кредитом  є фіксованою

4.2.      Штраф:

Якщо Позичальник не погасив Кредит і не оплатив у порядку попередньої оплати Плату за організацію продовження до 23:50 останнього дня Строку оплати, Позичальник повинен на вимогу Кредитодавця сплатити разовим платежем або частинами (на вибір Кредитодавця) Штраф у сумі та в строки, визначені Спеціальними умовами Кредиту.  

4.3. В будь-якому випадку Штраф є дійсним та підлягає сплаті в сумі, що не перевищує максимальний розміру Штрафу, передбачений Законодавством.

4.4. Кредитодавець не буде пропонувати Позичальнику внесення змін до Договору стосовно  Процентної ставки, Штрафу або витрат (якщо такі є), якщо їх розмір прямо передбачений і безпосередньо регулюється Законодавством. В такому випадку відповідні зміни набувають чинності у спосіб, визначений Законодавством. 

4.5.      Кредитодавець має право на власний розсуд та/або в маркетингових цілях:

4.5.1. не нараховувати чи припинити нарахування за певний період часу будь-яких сум Штрафу та витрат та/або зменшити будь-які або всі договірні платежі/договірні компенсації (Проценти за Кредитом, Штраф, Пені та / або витрати, якщо такі є);

4.5.2. поновити чинність Договору, розірваного внаслідок затримки будь-яких Договірних платежів у випадку, якщо (І) Позичальник здійснив оплату всіх таких затриманих Договірних платежів або (ІІ) Позичальник надав запит на одержання та одержав Період продовження, або (ІІІ)  Сторонами  було досягнуто окремої домовленості.

5. ДОГОВІРНІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1.Позичальник сплачує Договірні платежі протягом Строку оплати шляхом:

5.1.1. електронної оплати повідомивши реквізити платіжної картки Кредитодавцю за Номером телефону або за допомогою постачальника послуг електронних платежів. Позичальник беззаперечно та безвідклично уповноважує Кредитодавця списувати з платіжної картки: 

5.1.1.1. будь-яку суму, яку Позичальник доручає списати за допомогою Номера телефону;

5.1.1.2. будь-яку суму заборгованості;

5.1.2. банківського переказу з рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця. Оплата шляхом банківського переказу вважається здійсненою після зарахування суми переказу на банківський рахунок Кредитодавця;

5.1.3. прямого автоматичного дебетування з рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця, але лише в разі, якщо існує заборгованість відповідних Договірних платежів, на основі запиту Кредитодавця, який надається банку Позичальника. Позичальник беззаперечно та безвідклично уповноважує Кредитодавця на подання платіжної вимоги для прямого дебетування до банку Позичальника стосовно будь-якої суми, однак не більше, ніж несплачена сума заборгованості Договірних платежів.

5.2. Якщо Дату оплати або Дату повного погашення було змінено (продовжено Строк оплати), Позичальник повинен сплатити Кредитодавцю лише Плату за організацію продовження, якщо вона ще не була сплачена у порядку попередньої оплати. Погашення Суми наданого Кредиту та відповідні Договірні компенсації протягом Періоду продовження не вважаються простроченими.

5.3. Позичальник має право погасити (повернути) Кредит частково або повністю та здійснити всі інші Договірні платежі за Договором у будь-який час до настання Строку оплати, відповідно до Законодавства (дострокове погашення). Позичальник повинен надати Кредитодавцю письмове повідомлення не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до такого дострокового погашення (повернення). Якщо Позичальник не надасть такого повідомлення, Кредитодавець має право зарахувати одержані суми в наступну Дату оплати для Довгострокового Кредиту або в Дату повного погашення для Короткострокового Кредиту.

5.4. У разі дострокового повного чи часткового погашення Кредиту, Позичальник повинен сплатити Проценти за Кредитом за період часу, коли він фактично користувався Кредитом, та несплачену частину Плати за організацію продовження.

5.5. У разі надлишкової оплати з боку Позичальника, суми, сплачені надлишково, повинні бути повернуті Позичальнику на основі письмового запиту від останнього, якщо такий запит було подано протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після дати здійснення надлишкової оплати. Якщо Позичальник не надав вищезазначеного запиту, Кредитодавець може не виконувати такої вимоги.

5.6. Договірні платежі вважаються здійсненими після їх одержання Кредитодавцем. Оплата Позичальником, яка не відповідає умовам цього Договору, не вважається одержаною доти, поки не буде ідентифікована.

5.7. Якщо інше не було зазначене в платіжному дорученні Позичальником чи встановлено чинним Законодавством України, платежі, одержані від Позичальника, повинні зараховуватися в такому порядку:

5.7.1. Плата за організацію продовження;

5.7.2. Проценти за Кредитом та Сума Кредиту ;

5.7.3. Штраф;

  5.7.4.  Інші витрати (якщо є).

5.8. З метою уникнення непорозумінь, Сторони домовилися, що у разі порушення Строку оплати, прискорення несплачених Договірних платежів та/або розірвання Договору, Позичальник повинен погасити Кредитодавцю Суму наданого Кредиту та сплатити відповідні несплачені Договірні компенсації протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів, якщо інше не передбачено цим Договором та/або Законодавством.

5.9. Позичальник несе особисту відповідальність усім майно, яким він володіє, за погашення Кредитодавцю Договірних платежів за цим Договором у повному обсязі.

             6.          ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА

НАСЛІДКИ

6.1. Позичальник має право відмовитись від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після його укладення, без зазначення жодної причини, відповідно до Законодавства, шляхом:

6.1.1. подання Кредитодавцю письмового повідомлення про це та зазначення свого прізвища, імені, по батькові та номеру Договору, та

6.1.2. оплати всіх Договірних платежів без необґрунтованої затримки, однак не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відправлення вищезазначеного повідомлення Кредитодавцю.

Договір вважається розірваним у день, коли Позичальник оплатив усі Договірні платежі  з підстав відмови від Договору.

6.2.  Якщо Позичальник затримує здійснення Договірних платежів, Кредитодавець, на додачу до будь-яких засобів, які він може вжити відповідно до цього Договору та Законодавства,  щоденно готує та направляє документи/повідомлення стосовно простроченої суми Договірних платежів Позичальнику за допомогою дзвінків/надсилання повідомлень на Номер телефону/через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-яким іншим чином. Позичальник надає повноваження Кредитодавцю також надсилати нагадування Контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Спеціальних умовах Кредиту. Позичальник підтверджує одержання дозволу (згоди) Контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Кредитодавцем стосовно невиконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором.

6.3.  Обидві Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору, якщо інший строк прямо не встановлений чинним законодавством.

6.4. Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, надіславши Позичальнику письмове повідомлення. В такому випадку Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання такого письмового повідомлення повинен повністю сплатити Кредитодавцю всі Договірні платежі. Кредитодавець може  встановити новий Строк оплати, якщо:

6.4.1. Позичальник надав Кредитодавцю  неправдиву, неповну чи застарілу інформацію, або підроблені документи;

6.4.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Кредитодавцем, виявлено істотний ризик неспроможності Позичальника погасити Кредит;

6.4.3. Позичальник порушує будь-яке зобов’язання за Договором, і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Кредитодавцем Позичальнику;

6.4.4. щодо Позичальника відкрито кримінальне провадження стосовно можливого шахрайства Позичальника та/або підробки документів, та /або присвоєння, розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та/або іншої подібної протиправної діяльності;

6.4.5. у разі виникнення підозри про можливе відмивання коштів, здобутим злочинним шляхом та/або фінансування тероризму Позичальником;

6.4.6. ініційовано визнання Позичальника неплатоспроможним.

6.5.     Позичальник погоджується, що:

6.5.1. Кредитодавець має право на уступку прав, претензій та/або зобов’язань, що виникають з цього Договору, будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів;

6.5.2. Правонаступники також мають право на уступку таких прав, претензій та/або зобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб;

6.5.3. Кредитодавець та Правонаступники мають право на розкриття інформації, наданої для укладення цього Договору будь-яким третім особам (фізичним та/або юридичним), включаючи, але не обмежуючись, банкам та бюро кредитних історій. 

6.6. Уступка претензій, що виникають з цього Договору, не зменшує обсягу гарантій для Позичальника за цим Договором та Законодавством, без письмової згоди Позичальника.

6.7. Невиконання Позичальником зобов’язань відповідно до цього Договору може мати негативні наслідки для Позичальника, оскільки Кредитодавець:

6.7.1. може вжити будь-які заходи з метою розірвання Договору та/або порушення процедури примусового виконання зобов’язань Позичальником;

6.7.2. може повідомити про це бюро кредитних історій, що безпосередньо вплине на кредитоспроможність Позичальника в майбутньому, в тому числі стосовно будь-якого іншого кредитодавця (третьої особи);

6.7.3.  може прискорити погашення всіх Договірних платежів за цим Договором, і Позичальник повинен буде погасити всі такі суми протягом 30 днів після одержання письмової вимоги про прискорення від Кредитодавця;

6.7.4.  може вимагати від обслуговуючого банку Позичальника, за допомогою відповідного платіжного доручення одностороннього та остаточного списання загальної суми заборгованих Договірних платежів з рахунку/платіжної картки Позичальника. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає Кредитодавцю повний законний дозвіл в односторонньому порядку дебетувати з рахунків Позичальника у будь-яких банках суми будь-яких заборгованих Договірних платежів за Договором або будь-якими Додатковими угодами до нього;

6.7.5. надсилає нагадування Позичальнику та Контактній особі (Контактним особам) Позичальника (якщо такі є), включаючи вказаних Позичальником;

6.7.6. може створювати кредитну історію Позичальника стосовно зобов’язань Позичальника, і може розкривати інформацію про кредитоспроможність Позичальника третім особам.

6.8. Позичальник повинен повідомляти Кредитодавцю про всі зміни в інформації про Позичальника, зазначеній у Договорі, зокрема стосовно ідентифікаційного документа чи місця роботи, протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів.

6.9. Кредитодавець може вимагати від Позичальника на власний розсуд Кредитодавця та/або відповідно до Законодавства:

6.9.1.  підтвердження Позичальником зміни інформації по телефону, шляхом використання Номера телефону або на Порталі;

6.9.2.  додаткову інформацію стосовно виконання Договору;

6.9.3.  інформацію, пов’язану з кредитоспроможністю (платоспроможністю) Позичальника, ідентифікацією Позичальника та/або грошовими коштами Позичальника.

До отримання всієї інформації, яка вимагається від Позичальника згідно цього пункту, Кредитодавець має право не надавати Кредит чи не продовжувати Дату оплати або Дату повного погашення без жодного іншого обґрунтування чи пояснення.

6.10. Спілкування (письмові повідомлення, нагадування, пропозиції, поради, запити, підтвердження, відмови тощо) між Сторонами стосовно виконання Договору здійснюється шляхом телефонних дзвінків на Номер телефону,  листуванням через електронну пошту Позичальника або через Особистий кабінет на Порталі. Будь-яке спілкування, яке здійснюється у вищезазначений спосіб, вважається належним та обов’язковим для виконання Сторонами.

Кредитодавець не несе відповідальності за непорозуміння (включаючи неодержання повідомлень чи сум, які сплачуються за Договором), які сталися внаслідок ненадання Позичальником правдивих та належних даних чи неповідомлення Кредитодавцю про зміни в інформації, наданій Позичальником, або в результаті порушення їхнього спілкування (наприклад, порушення в діяльності чи системах постачальників послуг (третіх осіб), страйкування персоналу, втрата даних / документів тощо).

Спілкування між Сторонами стосовно виконання Договору може здійснюватися цілодобово. 

6.11. Кредитодавець може призупинити або припинити здійснення ідентифікації Позичальника та/або спілкування між Сторонами телефоном, шляхом використання Номера телефону, чи через Особистий кабінет на Порталі, відповідно до Умов користування Порталом.

6.12. Позичальник погоджується одержувати інформацію:

6.12.1. яка підлягає обов’язковому повідомленню, відповідно до Законодавства, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника або шляхом публікації на Порталі. З метою уникнення будь-яких непорозумінь, інформація про зміни в Договорі, повідомлення про прискорення погашення Кредиту надається Кредитодавцем Позичальнику виключно у спосіб, передбачений Законодавством та/або Договором;

6.12.2. у межах Договору, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника та/або телефоном (шляхом використання Номера телефону) в якості записаних голосових повідомлень чи текстових / аудіо- / відео-повідомлень, і повинна вважатися одержаною після

введення електронного повідомлення в інформаційну систему, зазначену Позичальником, окрім випадків, передбачених пунктом 6.12.1. цього Договору;

6.12.3. стосовно Кредитодавця або третіх осіб, які пов’язані з Кредитодавцем, включаючи комерційні, рекламні та інші інформаційні повідомлення, шляхом використання електронної пошти або Номера телефону Позичальника.

6.13.  

                                                                             7.          ЗАХИСТ ДАНИХ

7.1. Позичальник погоджується та уповноважує Кредитодавця забезпечити обробку (перевірку справжності персональних даних Позичальника з різних публічних та/або приватних баз даних, збір даних (включаючи аудіо- та відеозапис), підготовку та передачу третім особам / від третіх осіб, передачу за кордон та збереження персональних даних Позичальника (включаючи візуальне зображення) навіть після повного виконання Договору) з метою:

7.1.1.  виконання зобов’язань за Договором, включаючи грошові зобов’язання шляхом використання послуг третіх осіб;

7.1.2.  створення статистичних даних, подання обов’язкових звітів, а також одержання та подання відповідної інформації до державних та інших установ та/або органів нагляду;

7.1.3.  одержання та надання інформації бюро кредитних історій безпосередньо або за допомогою третіх осіб;

7.1.4. відступлення прав, претензій та/або зобов’язань, які виникають з Договору, третім особам;

7.1.5.  оцінки платоспроможності (кредитоспроможності) Позичальника та інших важливих фактів, що впливають на укладення чи виконання Договору;

7.1.6. одержання інформації про Кредитодавця чи третіх осіб, які стосуються Кредитодавця, включаючи комерційну інформацію та рекламні оголошення в маркетингових та рекламних цілях, зокрема одержання рекламних матеріалів від Кредитодавця, партнерів Кредитодавця через традиційні поштові служби чи електронні засоби зв’язку (наприклад, телефон, СМС на номер Телефону та/або через електронну пошту на адресу електронної пошти Позичальника, або через Особистий кабінет на Порталі).

7.2.  Позичальник підтверджує, що він був поінформований про існування та шляхи здійснення свого права на доступ, відмову від даних та заперечення щодо обробки персональних даних, а також про наслідки відмови від відповіді на обов’язкові чи добровільні запитання, за допомогою яких здійснюється збір персональних даних. З метою здійснення вищезазначених прав Позичальник може подати клопотання за такою адресою: info@instafinance.com.ua.

7.3. Навіть якщо Кредитодавець просить чітку згоду на обробку даних, згода Позичальника не завжди вимагається згідно Законодавства. Кредитодавець може також покладатися на інші законні підстави для обробки даних, такі як виконання Договору, стороною якого є Позичальник, дотримання законних зобов’язань, покладених на Кредитодавця або, якщо

Кредитодавець або одержувач – третя особа має законний інтерес обробки персональних даних (такий як обробка даних з метою оцінки кредитоспроможності / звітності про кредитоспроможність, обмін персональними даними з постачальниками платіжних послуг Кредитодавця, якщо Кредитодавець проходить процедуру реструктуризації чи у випадку відступлення прав, претензій третім особам).

7.4. Персональні дані будуть оброблятися протягом усього Строку дії договірних зобов’язань і можуть оброблятися (І) протягом додаткового 5-річного Строку після розірвання Договору з метою ведення документації (наприклад, зобов’язання зі звітності перед державними органами, захист прав та інтересів у суді, на медіаційному та адміністративному розгляді) та для статистичних цілей, та (ІІ) протягом додаткового 6-місячного періоду після розірвання Договору для маркетингових та рекламних цілей, або, в будь-якому разі, доки суб’єкт даних не буде заперечувати проти обробки.

7.5. Кредитодавець гарантує, що процес обробки і захист персональних даних Позичальника відбувається згідно з Законодавством.

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.  Кредитодавець може запропонувати внесення змін до Договору, включаючи суму Договірних компенсацій, у будь-який час. У випадку внесення будь-яких змін, Позичальник повинен бути поінформований про це протягом 15 (п’ятнадцяти) днів до набрання чинності такими змінами. Підтвердження Позичальником додаткових угод до Договору може надаватися за допомогою  електронного підпису (в тому числі електронного підпису одноразовим ідентифікатором, шляхом його введення в Особистому кабінеті на Порталі), або  шляхом вчинення Позичальником дій, передбачених цим Договором. Всі зміни, здійснені у вищезазначений спосіб, не мають зворотної сили стосовно сум, що були надані Позичальнику до набрання чинності такими змінами.

8.2. Якщо суперечка між Сторонами не вирішується шляхом переговорів, вона повинна вирішуватися в суді, у порядку, передбаченому Законодавством. Позичальник також має право звертатися до посередників у випадках та у спосіб, передбачені Законодавством.

8.3. Позичальник є обізнаним і погоджується, що Кредитодавець має право передавати всі зобов’язання за цим Договором та додатками до нього асоційованим компаніям Кредитодавця чи компаніям його групи компаній без укладення жодного додаткового договору між Сторонами. У такому випадку Кредитодавець повинен повідомити Позичальнику про це на його адресу електронної пошти або в Особистому кабінеті на Порталі.

8.4. Якщо будь-які умови цього Договору та додатків до нього, які встановлюють для Позичальника більш обмежувальні зобов’язання, ніж Законодавство, втрачають чинність, відповідні положення Законодавства повинні застосовуватися до цього Договору, і це не впливає на чинність інших умов цього Договору та додатків до нього.

8.5.  Позичальник підтверджує, що до укладення цього Договору Кредитодавець надав йому всю інформацію надання якої передбачено ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Надана інформація повністю зрозуміла.  Також переддоговірна інформація відповідно до Законодавства була розміщена на Порталі.

   

              [електронний підпис]                                                           

              _________________________                                             [електронний підпис]

                                                                                                             _________________________

               

              Кредитодавець                                                                  Позичальник 

Останнє оновлення: {…} 2021р.

ІІ. ТОВ «НЕКСТ ФІН»

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № […] 

Дата

[…]

 

Кредитодавець

 

 

та

 

Позичальник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НЕКСТ ФІН»

Код ЄДРПОУ: 42273148

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Сурикова 3-А, 03035

 

[Прізвище, ім’я, по батькові] ІПН: [000000-00000] Серія, номер паспорта:

Адреса проживання: [адреса реєстрації]

Поточний рахунок: [номер рахунку], [банк]

Поточний рахунок: п/р UA 93 300528

0000026003455078114 в АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528

 

Контактні особи Позичальника: [прізвище, ім’я]

Електронна адреса: info@instafinance.com.ua  

 

Електронна адреса Позичальника:

Телефони для довідок: 

 

Номер телефону Позичальника:

Номера телефонів Контактних осіб Позичальника:

050 326 2233 (Vodafone)

067 326 2233 (Kyivstar)

073 326 2233 (Lifecell)

 

 

 

Місце роботи Позичальника / назва, номер телефону:

 

 

 

висловлюючи свою згоду вільно, без помилки, шахрайства чи примусу, уклали ці Спеціальні Умови для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії (далі - Договір) та домовилися про наступне:

 

Умови Договору кредитної лінії

 

Ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Потенційний ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Сума кредиту:

[..] грн.

Надана сума кредиту:

[..] грн.

Процентна ставка, в день:

[..] %

Орієнтовна загальна вартість кредиту:

[..] грн.

Строк оплати 

[..] днів/місяців

 

 

 

 

Орієнтовна реальна річна процентна ставка: Дата повного погашення:

[..] %

 

 

 

Штраф, якщо є:

[..] %

           

                             

[..] грн.

Плата за організацію продовження, якщо сплачується до обробки запиту на продовження.

[..] грн.

Плата за організацію продовження, якщо сплачується в порядку післяплати.

[7,    14

,

 

30]

 днів

Період продовження, який може надаватися Кредитодавцем Позичальнику за запитом Позичальника . 

Договірні платежі повинні сплачуватися шляхом прямого дебетового списання, платіжною карткою чи банківським переказом, з зазначенням у призначенні платежу 1) у разі продовження: «Продовження, номер договору», або 2) у разі інших договірних платежів: «Номер договору».

Рахунки Кредитодавця для здійснення платежів:

[..]

[..]

     

                             

Ці Спеціальні Умови для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії:

 1. були створені:
  1. на основі Заяви Позичальника, яка була подана через Особистий кабінет на Порталі та відповідно до оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника на власний розсуд Кредитодавця;
  2. лише тоді, коли Позичальник прочитав, оцінив та прийняв Правила, що регламентують порядок надання фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН» https://www.dinero.ua/ua/storinka/pravyla-poryadku-nadannya-finansovyh-poslug, Паспорт споживчого кредиту, Загальні умови Договору кредитної лінії та Пропозицію Кредитора щодо Спеціальних Умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії, що були надані Позичальнику через Особистий кабінет на Порталі;
 2. включають терміни, які визначаються та регулюються Загальними умовами Договору кредитної лінії;
 3. є невід'ємною частиною Договору кредитної лінії та виконуватимуться Сторонами відповідно до Загальних умов Договору кредитної лінії;
 4. укладаються дистанційно та мають юридичну силу без будь-якого підпису на папері.

 

 

 

 

 

[електронний підпис]

_________________________

 

 

 

Кредитодавець

 

 

[електронний підпис]

_________________________

 

 

 

Позичальник

 

 

[Логотип Кредитодавця]

                

 

ІІІ. ТОВ «НЕКСТ ФІН» Додаткова угода № […] до СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для  кредиту Договору кредитної лінії № […]

 

 

Дата

[…]

 

Кредитодавець

 

 

т а

 

Позичальник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НЕКСТ ФІН»

Код ЄДРПОУ: 42273148

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Сурикова 3-

А, 03035

 

[Прізвище, ім’я, по батькові] ІПН: [000000-00000] Серія, номер паспорта:

Адреса проживання: [адреса реєстрації]

Поточний рахунок: [номер рахунку], [банк]

Поточний рахунок: п/р UA 93 300528

0000026003455078114 в АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528

 

Контактні особи Позичальника: [прізвище, ім’я]

Електронна адреса: info@instafinance.com.ua

 

Електронна адреса Позичальника:

Телефони для довідок: 

050 326 2233 (Vodafone)

 

Номер телефону Позичальника:

Номера телефонів Контактних осіб Позичальника:

067 326 2233 (Kyivstar)

073 326 2233 (Lifecell)

 

 

 

Місце роботи Позичальника / назва, номер телефону:

 

 

 

висловлюючи свою згоду вільно, без помилки, шахрайства чи примусу, уклали цю Додаткову угоду до Спеціальних Умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії (далі - Договір) та домовилися про наступне:

 

Умови Договору кредитної лінії

 

Ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Потенційний ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Сума кредиту:

[..] грн.

Надана сума кредиту:

[..] грн.

Процентна ставка в день:

[..] %

Орієнтовна загальна вартість кредиту:

[..] грн.

Строк оплати 

[..] днів/місяців

 

 

 

 

Орієнтовна реальна річна процентна ставка:

[..] %

 

Дата повного погашення:

 

 

Штраф, якщо є:

[..] %

           

                                                

[..] грн.

Плата за організацію продовження, якщо сплачується до обробки запиту на продовження

[..] грн.

Плата за організацію продовження, якщо сплачується в порядку післяплати

[7, 14, 30]

 днів

Період продовження, який може надаватися Кредитодавцем Позичальнику за запитом Позичальника.

Договірні платежі повинні с

плачуватися шляхом прямого дебетового списання, платіжною карткою чи банківським

переказом, з зазначенням у при

значенні платежу 1) у разі продовження: «Продовження, номер договору», або 2) у разі інших

договірних платежів: «Номер до

говору».

Рахунки Кредитодавця для здійснення платежів:

[..]

[..]

                                                

Ці Спеціальні Умови для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії:

 1. були створені:
  1. на основі Заяви Позичальника, яка була подана через Особистий кабінет на Порталі та відповідно до оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника на власний розсуд Кредитодавця;
  2. лише тоді, коли Позичальник прочитав, оцінив та прийняв Правила, що регламентують порядок надання фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН» https://www.dinero.ua/ua/storinka/pravyla-poryadku-nadannya-finansovyh-poslug, Паспорт споживчого кредиту, Загальні умови Договору кредитної лінії та Пропозицію Кредитора щодо Спеціальних Умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії, що були надані Позичальнику через Особистий кабінет на Порталі;
 2. включають терміни, які визначаються та регулюються Загальними умовами Договору кредитної лінії;
 3. є невід'ємною частиною Договору кредитної лінії та виконуватимуться Сторонами відповідно до Загальних умов Договору кредитної лінії;
 4. укладаються дистанційно та мають юридичну силу без будь-якого підпису на папері.

 

 

 

 

[електронний підпис]

_________________________

 

 

 

Кредитодавець

 

 

[електронний підпис]

_________________________

 

 

 

Позичальник

 

 

[Логотип Кредитодавця]

                

[Логотип Кредитодавця]                       

 

 

ІV. ТОВ «НЕКСТ ФІН»

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ для довгострокового кредиту

Договору кредитної лінії № […]

Дата

[…]

 

Кредитодавець

 

 

та

 

Позичальник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НЕКСТ ФІН»

Код ЄДРПОУ: 42273148

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Сурикова 3А, 03035 

 

[Прізвище, ім’я, по батькові] ІПН: [000000-00000] Серія, номер паспорта:

Адреса проживання: [адреса реєстрації]

Поточний рахунок: [номер рахунку], [банк]

Поточний рахунок: п/р  UA 93 300528

0000026003455078114 в АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528

 

Контактні особи Позичальника: [прізвище, ім’я]

Електронна адреса: info@instafinance.com.ua

 

Електронна адреса Позичальника:

Телефони для довідок: 

 

Номер телефону Позичальника:

Номера телефонів Контактних осіб Позичальника:

050 326 2233 (Vodafone)

067 326 2233 (Kyivstar)

073 326 2233 (Lifecell)

 

 

 

Місце роботи Позичальника / назва, номер телефону:

 

 

 

висловлюючи свою згоду вільно, без помилки, шахрайства чи примусу, уклали ці Спеціальні Умови для довгострокового кредиту Договору кредитної лінії (далі - Договір) та домовилися про наступне:

 

Умови Договору кредитної лінії

 

Ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Потенційний ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Сума кредиту:

[..] грн.

Надана сума кредиту:

[..] грн.

Процентна ставка, в день для початково зазначеної тривалості Кредиту (підлягає оплаті до Дати оплати):

[..] %

Орієнтовна загальна вартість кредиту:

[..] грн.

Строк оплати 

[..] днів/місяців

 

 

Процентна ставка в день для періоду, що перевищує початково зазначену тривалість Кредиту (починається з наступного дня після Дати оплати)

[..] грн.

Орієнтовна реальна річна процентна ставка:

[..] %

 

Дата повного погашення:

Плата за видачу Кредиту

[..] грн.

Штраф, якщо є:

[..] %

           

 

Графік платежів

 

Дата опла

ти

Залишок заборгованості по

Сумі кредиту, грн.:

Сума платежу за Кредитом, грн.:

Оплата процентів, грн.:

Плата за видачу Кредиту, грн.

Загальна сума платежу, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

[..] грн.

Процентна ставка за період продовження, яка сплачується під час обробки запиту на продовження.

[] днів

Період продовження, який може надаватися Кредитодавцем Позичальнику за запитом Позичальника. У разі продовження всі інші Договірні платежі (зокрема, Сума кредиту, Проценти за кредитом, Штраф (якщо є)) повинні бути відкладені на Період продовження.

Договірні платежі повинні сплачуватися шляхом прямого дебетового списання, платіжною карткою чи банківським переказом, з зазначенням у призначенні платежу 1) у разі продовження: «Продовження, номер договору», або 2) у разі інших договірних платежів: «Номер договору».

Рахунки Кредитодав ця для здійснення платежів:

[..]

[..]

     

                     

Ці Спеціальні Умови для довгострокового кредиту Договору кредитної лінії:

 1. були створені:
  1. на основі Заяви Позичальника, яка була подана через Особистий кабінет на Порталі та відповідно до оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника на власний розсуд Кредитодавця;
  2. лише тоді, коли Позичальник прочитав, оцінив та прийняв  Правила, що регламентують порядок надання фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН» https://www.dinero.ua/ua/storinka/pravyla-poryadku-nadannya-finansovyh-

poslug, Паспорт споживчого кредиту, Загальні умови Договору кредитної лінії та Пропозицію Кредитора щодо

Спеціальних Умов для довгострокового кредиту Договору кредитної лінії, що були надані Позичальнику через Особистий кабінет на Порталі;

 1. включають терміни, які визначаються та регулюються Загальними умовами Договору кредитної лінії;
 2. є невід'ємною частиною Договору кредитної лінії та виконуватимуться Сторонами відповідно до Загальних умов Договору кредитної лінії;
 3. укладаються дистанційно та мають юридичну силу без будь-якого підпису на папері.

 

 

[електронний підпис]

_________________________

 

Кредитодавець

[електронний підпис]

_________________________

 

Позичальник

                

 

[Логотип Кредитодавця]                        V. ТОВ «НЕКСТ ФІН»

Додаткова угода № […] до СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ для довгострокового кредиту Договору кредитної лінії № […]

 

 

Дата

[…]

 

Кредитодавець

 

 

та

 

Позичальник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НЕКСТ ФІН»

Код ЄДРПОУ: 42273148

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Сурикова 3-

А, 03035

 

[Прізвище, ім’я, по батькові] ІПН: [000000-00000] Серія, номер паспорта:

Адреса проживання: [адреса реєстрації]

Поточний рахунок: [номер рахунку], [банк]

Поточний рахунок: п/р UA 93 300528

0000026003455078114 в АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528

 

Контактні особи Позичальника: [прізвище, ім’я]

Електронна адреса: info@instafinance.com.ua

 

Електронна адреса Позичальника:

Телефони для довідок: 

 

Номер телефону Позичальника:

Номера телефонів Контактних осіб Позичальника:

050 326 2233 (Vodafone)

067 326 2233 (Kyivstar)

073 326 2233 (Lifecell)

 

 

 

Місце роботи Позичальника / назва, номер телефону:

 

 

 

висловлюючи свою згоду вільно, без помилки, шахрайства чи примусу, уклали цю Додаткову угоду до Спеціальних Умов для довгострокового кредиту Договору кредитної лінії (далі - Договір) та домовилися про наступне:

 

Умови Договору кредитної лінії

 

Ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Потенційний ліміт кредитної лінії:

[..] грн.

Сума кредиту:

[..] грн.

Надана сума кредиту:

[..] грн.

Процентна ставка, в день для початково зазначеної тривалості Кредиту (підлягає оплаті до Дати оплати):

[..] %

Орієнтовна загальна вартість кредиту:

[..] грн.

Строк оплати 

[..] днів/місяців

 

 

Процентна ставка в день для періоду, що перевищує початково зазначену тривалість Кредиту (починається з наступного дня після Дати оплати)

[..] %.

Орієнтовна реальна річна процентна ставка:

[..] %

 

Дата повного погашення:

 

 

Штраф, якщо є:

[..] %

           

 

 

Графік платежів

 

Дата оплати

Залишок заборгованості по Сумі кредиту, грн.:

Сума платежу за Кредитом, грн.:

Оплата процентів, грн.:

Загальна сума платежу, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

[..] грн.

Проценти за період продовження, які сплачуються під час обробки запиту на продовження у відсотках від Залишку заборгованості по Сумі кредиту.

 днів

Період продовження, який може надаватися Кредитодавцем Позичальнику за запитом Позичальника. У разі продовження всі інші Договірні платежі (зокрема, Сума кредиту, Проценти за кредитом, Штраф (якщо є)) повинні бути відкладені на Період продовження.

Договірні платежі повинні сплачуватися шляхом прямого дебетового списання, платіжною карткою чи банківським переказом, з зазначенням у призначенні платежу 1) у разі продовження: «Продовження, номер договору», або 2) у разі інших договірних платежів: «Номер договору».

Рахунки Кредитодав ця для здійснення платежів:

[..]

[..]

     

[]

                                                

Ці Спеціальні Умови для довгострокового кредиту Договору кредитної лінії:

 1. були створені:
  1. на основі Заяви Позичальника, яка була подана через Особистий кабінет на Порталі та відповідно до оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника на власний розсуд Кредитодавця;
  2. лише тоді, коли Позичальник прочитав, оцінив та прийняв Правила, що регламентують порядок надання фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН» https://www.dinero.ua/ua/storinka/pravyla-poryadku-nadannya-finansovyhposlug, Паспорт споживчого кредиту, Загальні умови Договору кредитної лінії та Пропозицію Кредитора щодо Спеціальних Умов для довгострокового кредиту Договору кредитної лінії, що були надані Позичальнику через Особистий кабінет на Порталі;
 2. включають терміни, які визначаються та регулюються Загальними умовами Договору кредитної лінії;
 3. є невід'ємною частиною Договору кредитної лінії та виконуватимуться Сторонами відповідно до Загальних умов Договору кредитної лінії;

4. укладаються дистанційно та мають юридичну силу без будь-якого підпису на папері.

 

 

 

[електронний підпис]

_________________________

Кредитодавець

 

[електронний підпис]

_________________________ Позичальник